Slis iJOTULEN van de vergadering van den raad der ge- meente Standdaarbuiten, gehouden op 24 Juli 1945, des namiddags te 8 uur. Mededeelin- gen Fa» d sl ed en Verkiezing wethouders Aanwezig zijn: J.L.P.M. Teijssen, voorzitter; A.P.J. Brouwers, M.A. Mulders, W.G. Sitters, A.A. Smits, G.F.J. Snelders, G.A. Verhulst, 0. Verraue, leden en C.J.J. Notenboom, secretaris. De voorzitter opent de vergadering met den Chris tel! jken groet. Aande orde is punt 1 van de agenda; Mededeelingen De voorzitter deelt mede, dat burgemeester en wethouders op 16 Juli 1945 de geloofsbrieven hebben onderzocht van de op* 11 Juli 1945 benoemd verklaarde leden van den gemeenteraad. De geloofsbrieven zijn in orde bevonden, zoodat besloten is als raadsleden toe te laten: A.A. Smits, 0. Vermue, A.P.J. Brouwers, W.G. Sitters, M.A. Mulders, C.F.J. Snelders en C.A. Verhulst. Vervolgens spreekt de voorzitter de nieuwe raadsleden toe. Hij zegt, dat op de leden een groote verantwoordelijkheid is komen te rusten, nu na vijf jaren van druk weer voor het eerst de gemeenteraad het bestuur van Standdaarbuiten in handen neemt. De moeilijkheden zijn groot, omdat met spoed den materieelen, economisohen en socialen opbouw van de ge teisterde dorpen Standdaarbuiten en Noordhoek ter hand moet worden genomen. Doch in eendrachtige samenwerking zal alles gelukken. Als de jongeren de voorbeelden van arbeid en vlijt der ouders en voorouders volgen, zal de gemeente Stand daarbuiten spoedig weer zijn oude heerlijkheid vertoonen. Aan de orde is punt 2 van de agenda; Beëediging van de leden van den tijdelijken gemeenteraad. De voorzitter neemt alle leden den zuiveringseed af. Daarna leggen alle leden in handen van den voorzitter den ambtseed af. Aan de orde is punt 3 van de agenda; Verkiezing van wethoudersu De voorzitter brengt in stemming de vervulling van de eer ste vacature van wethouder. Gestemd wordt met gesloten stembriefjes. Uitgebracht worden 7 stemmen, waarvan 4 op het lid Smits, 1 op het lid Mulders, 1 op het lid Verhulst en 1 op het lid Vermue Mitsdien heeft het lid Smits de volstrekte meerderheid van stemmen verkregen en is hij bij eerste stemming benoemd tot wethouder. Het lid Smits verklaart zijn benoeming aan te nemen. Daarna brengt de voorzitter in stemming de vervulling van de tweede vacature van wethouder. Gestemd wordt met gesloten stembriefjes. Uitgebracht worden 7 stemmen, waarvan 3 op het lid Mulders, 2 op het lid Verraue, 1 op het lid Sitters en 1 op het lid Verhulst. Daar niemand de volstrekte meerderheid van steramen heeft be haald, wordt er een tweede vrije stemming gehouden. Uitgebracht worden hierbij 7 stemmen, waarvan 3 op het lid Mulders

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1945 | | pagina 1