is 1' eb ripv s.iMsi'ta v ©ereban. lot nsioLi. j ;}n i h -qiw 9* eb n f gn Xaisissv dol ne^oiar >f[,I .34vpf gnido aged eta* v-ob ■■i-v gnigi - .neb9Id Iss - rleipo;~raljjri n©s {jjt gnxfno'i;,oJ ©h i.oov iXs to nsltisioov ©Q -3.bs re 9 ban <Xöv e cr f ©s©b bciibbw tnsX obneJ&J e f grri'i1: hBgnev 93I 10r ?É90 ■fbieo"' rre-v snenow^J .ti-f eueDXj. hxX i k ds re'he rj-nd c ids in neb ion ft eüL ©w neu i>b ©03 tev negt iotiev isrl u nensbeog es.eb iJbaow tooside; dab tddoauewsg aoe.v arsd d^txX de1 rr± drioo.ibi©v fldJ&low ten©bang ©set iso dges aedd.cserocv ©G dell .30 rirec ."vovbord'' t,ii c'ie.sf; rn.noG d e ev fff.-iao'.- .bdin ob Ededfes I ffnedaorr eseb d ©f 3 u .1 in ft ,,&$o 0 vbo 0 7 iBBh^BBaimóo'. li-fc-adrreo edlew (wnwi 34 rli'voiB nf: aneJtXeifn uv eib adrioeXa -£iu?t nenoaere" Xfidnsa dooxd nee bqd a© tick qo ne nsy l at in ed ff t isoql eebi cu aee nedijJcfiBBbbne t_. ai 2I00 mo nelonqo ©d -9O neb ne nedoT eed ibno. ad.rmb bir. d© ftBv Xsdenoov qc -neoO nsv nodsrail ne' nss a© waocfgnxcowbo0'' nob noov jidriovi: ariBBW aobaesiev ©d otbi3©X d n- v v.* reoc ©ijebo,. u© r;X-TB'. ©mo ,n©_ h nn: nes a®do Isetf sd.rn bXX.d9f{ nsv leveuoov qo dbnow-aaeeaevb tn©baBcrX9xw(, rw tneliH neberL" ©evoon sned0013 C&8V gnitXsdx gnrbo©£d7n9w ne a©n©orioa^dew «-"I9V 9b nedd isnoov dial® ®f>n(,1 ;Vio hb/ *io©ai sdsi t a d i crcfeiBBb bnBd 9 dne f ;;i 3 t© b bs bi e( J ,a.eddno<-v ZË& I _i^n xdopj ^n f. r9 dsns dne on rd-PT^ 3 fix dool -scf gnib9xcfn| 37P? jn id.-.ol NOTULEN van de vergadering van den raad der gemeente Standdaarbuiten, gehouden op 28 De cember 19^5» d.es avonds te 7 nur. t ei'iBdsnoss eCi vBBovbn(| pdeelin- r: cekomen vnXdxjj: Aanwezig zijn J.L.I.M.TeiJssen, voorzitter, 7.A.Mulders, A,J.van Schendel, A.A.Smits W,G.Sitters, O.F.J.Snelders, C.Vermue, leden en G.J.J,Notenboom, secretaris. Afwezig zonder kennisgeving C,A.Verhulst. sning. De voorzitter opent de vergadering met den chris'tel''jken groet. :ulen. De secretaris leest de notulen voor van de vergadering van 7 December 194-5» welke onveranderd worden vastgesteld. De voorzitter deelt mede, dat op Noordhoek nog een viertal hou ten barakken zullen worden t ebouwd en te Standdaarbuiten één. De voorzitter deelt mede, dat er in het recht geen prond ligt om een ventverbod in het leven te roepen voor vischhandelaren, zoo als dit door M.Dirken in zijn brief van 16 October l0^1?, wordt ver zocht Ingekomen is het koninklijk besluit van 23 November l°4-5, nr. 7| waarbij goedkeuting is verleend aan het raadsbesluit van 8 Au gustus 194-5 tot vaststelling van een verordening op de heffing van opcenten op de personeel© belasting over het belastingjaar 1945 De voorzitter deelt mede, dat in de vergadering van burgemees ter en wethouders van 13 December 1945 de geloofsbrieven van het nieuwbenoemde raadslid A.J. van Schendel zij$ onderzocht en in orde bevonden, zoodat hij als lid van den raad is toegelaten. De heer van fchendel legt in handen van den voorzitter De voorgeschreven zuiveringseed af. Vervolgens legt hij in handen van den voorzitter de ambtseed af. De voorzitter wenscht den heer van "chendel geluk met zijn raad lidmaatschap en hoopt prettig met hem samen te kunnen werken. ^oeroing In behandeling wórdt thans genomen het vor-rstel van burgemees- ©n Gommis-ter en wethouders tot benoeming van de leden van de Commissie tot 1 tot we- wering van schoolverzuim voor het tijdvak van 1 Januari tot enmet §P-. van 31 December 1948. [oolver- Aan de beurt van. aftreden zijn alle leden. Vacature ten Have De voorzitter brengt in stemming de vervulling van de vacature ten Have. Gestemd wordt met gesloten stembriefjes. Uitgebracht worden 6 stemmen, waarvan 6 op den heer ten Have, waardoor deze derhalve is gekozen. Vacature L.Blommerde, "Tie voorzitter brengt in stemming de vervulling van de vacature L.Blommerde. Gestemd wordt met gesloten stembriefjes, Uitgebracht worden 6 stemmen, waarvan 6 op den heer LsBloamerde, waardoor deze mitsdien is gekozen. Vacature C.Kouters. De voorzitter brengt in stemming de vervulling van de vacature C.Kouters, ëstemd wordt met-gesloten stembriefjes^ Uitgebracht worden 6 stemmen, waarvan 6 op den heer C.Kouters, waardoor deze mitsdien is gekozen. Vacature C.Deijkers. ~~De voorzitter brengt in stemming de vervulling vtr de vacature C.Deijkers, Gestemd wordt met gesloten stembriefjes. Uitgebracht wqrden 6 stemmen, waarvan 6 op&den heer C.Deijkers, waardoor deze mitsdien is gekozen. likken lediging vox '.-chen

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1945 | | pagina 13