^2. - - ie" o s bi af nsv aniioóBgiev eb am nelufoM ,i©it'sioov ti39aatx i.L flt-t ,faltfrfi L9 taxa di: roov aeluion eb sis se I ah. s-teioea ©(I.s ©vsbbso ö"3.r,iov c. ni Nlew ne^B° ©rioBbaBlnscrn tl nsv -all&9i>9b'.\.; ^neiiucfisefbasf'. ofae©'io iel iHsteiö© sJD oneeXttev -sl/gsli iscfmev c?. .aemoB; s .-• -o' £X b21e rorfiew rt© ieJr. oaiesiud jobv lefaioov isf ctBv negceicfn- - tsrl dot 9h0 eb cro yrtasX ie*-' 'fsv niYïf [O -sbioieV" eb r; ito.,. ,0 intmo Ir e.f lonv ^©örffyioo/T si* sewedfe! neb sgn"J baM o' ,i a©bel ol> ooov atrwieb 19180©" lOO1 ichiadwo nets Soa efaeowiev los ocfrc' '\o +ieH s nsv ;ien< lO'. 9 3 O' nemonegus s ae t-i 'i, L blo ,H uou ttedjja rfbailtbins ©t nee af 91 öbv ansgni fern -~."ü .1: lbo gr X socnojt •- v v100rs^e^ van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten tot nadere vaststelling van de de wijziging der gemaentebegrooting 1943. Hé^ voorstel van burgemeester én wethouders tot nadere voorloopige vaststelling van de gemeenterekening 043 wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. °P voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten tot vaststelling vaA de 3e wij ziging van de gemeentebegrooting 1°45. De voorzitter biedt de gemeentebegrooting 1946 aan en merkt op dat de begrooting voor 1943 een tekort aanwees van rond f. 33000. De begrooting voor 1946 is enigszins gunsti ger. Er is een geraamd tekort van rond f. P1C00.-- "et is te verwachten, dat ook thans het Rijk wel de helpende hand zal bieden. De voorzitter stelt voor de begrooting i$ een huishoudelii ke vergadering te behandelen, waarna deze in de volgende raads vergadering kan worden vastgesteld. Hiertoe wordt zonder hoofdelijke stemming besloten. Mulders zegt, dat de bewoners van "oordhoek voor het verkrijgen van goederen, welke door den d'lstributi edf en st worden toegewezen, zich steeds naar Oudenbosch moeten begeven. Het lijkt hem zeer gewenscht, dat getracht wordt deze go^d°ren bi J winkeliers van Stan dda ar buit en verkocht worden. De voorzitter zegt, dat deze goederen worden verkocht in de uitdeel posten van het Commissariaat Noodvoorziening. Het commissariaat Noodvoorziening heef t deze posten geheel zelfsta dig ingesteld en is daarbij van het standpunt uitgegaan, dat slechts die winkeliers in aanmerking kwamen, welke centraal zijn gelegen en op korten tijd een groot aantal personen kun nen helpen. De voorzitter zegt toe nogmaals met het C.N.V. te spreken om ook in Standdaarbuiten een uitdeelnostin te' richten. Op voorstel van het lid Smits wordt besloten aan den Ge machtigde voor den Noodwoningbouw en aan den Minister van Open bare siwrken en Wederopbouw een telegram te verzenden waarin geprotesteerd wordt tegen den uiterst trggea bouw van noodwo» G1 G.0J GG Eveneens wordt op voorstel van het lid Smits besloten aan een Ministerpresident en aan den Minister van Handel en Nijver heid een telegram te sturen om aan te dringen om beschikbaar stelling van grootere hoeveelheden fijwielen, wijwielbanden, werkschoenen en werkkleeding. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de ver gadering met den christelijken groet. De raad der gemeente Standdaarbuiten, "De voorzitter, De secretaris,

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1945 | | pagina 12