mmtês «Sra»"«~ 8s» dd:r??']ste?óor^sntbrhf Agr n 1945 2?rSt'ïSJirTSoiaffiSK^'S^SSuS a énde'Vllïlf denzorgvereeniging «StvAntonius van pfdua» te 'slnertogmhoSt f! 25?5!?E Van 1946 Sen J'aarliJ'ksch subsidie te verleelen van Notulen van de vergadering van den raad der gemeente Sta ndd aar buit en. gehouden or 7 Dp cember 1945, bes avonds te 7 uur. Aanweiig zijn Eén vacature. J.L.P.M. Teijssenf voorzitte r ^'.A.Mulders A.A.Smits, W.G.fitters, C.E.J.Eneld er s C.A.Verhulst, C.Vermue, leden en Cj, J.Notenboom, secretaris Opening Notulen Ingekomen stuiken. Mededeelln- gen Ontheffing straatbelas- tmg Wijziging honden belas- Huur grond no°bwonirigen Subsidie K.A7ÏÏ7" Herstel school F°ordhoek --ubsidie St.Abtonius van Iadua groet?6 VO"Tzitter °Pent de vergadering met den christelijken ï^593'^°|"p?d?°Soedk?u?i^1iaJ? hetSl?a?d?tesluitAd!d?tïl J°ni' straattelSM TOD Wordt voor kennisgeving aangenomen. vem'ber 1949 tot hpï L S0ICeester on W8"thouders d.d. P9 m~ tember'NqCHfnPnJ311 bdrgemeester «P wethouders d.d. Ij Sen- W^eagg^ftanddaart>Ul-teD" sonder^oofdelij- verwoeste school te Noordhoek wordt zonder hoofdelijke stem-ine aangenomen, srem mg

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1945 | | pagina 11