m 1© Wijzidling be gr oo Fi n g l'9l+5 ,2e wijziging begroot ing 191-1-5 Beroepschrift Tb, lol L.O.Wt T92O: Bondv -aac, gaven f. I4.67 J4.67 ,85 en ka pita aldionst inkomsten f.69198,-)! en uitgaven f. 77.598,81, aldus BW t »ka ifMf slot van f. 8.200,57- Hierna wordt het voorstel van burgemeester en wethouders tot le wijzigingvan cl# begrootinr; van inkomsten en uit -aven v or het dienstjaar 19q5 nder hoofdelijke stemming mr're- nome Eveneens wordt zonder hoofdelijke a te mm in gr aa nge no**n het voorstel van burgemeester en wethouders tot 2© wijziging van cic be grootinr: van inkomsten on uitgaven voor het dienst jaar 1985. De voorzitter stelt voor aan „de agenda toe te voegen •K voorstel van bur; «meester en wethouders tot het aant ©- knar; va* beroep bij dc kroon tegen een uitsnraak van Ge deputeerd© dtatcn ü.d. 2p September waarbij hot bedrag voor vergoed in.per leerling, als be co eld in art. 1O1 aar Lager onderwijswet 1920 voor het ja,ar 1918l voor wat betreft h®t voortgezet gewoon lager ond«rwijs is vastgesteld op f. 10,i|0, in vla als van op f. 8.--, zooals aoor den bure-e- mcester was besloten. Dit voorstel w rdt zonder hoofdelijke stemmin- aange nomen. De voorzitter wil allereerst nader b©hs xi©l®n het onder nummer 3 der ingekomen stukken enoemde schrijven van de R .k.Arbe idersbav;c gin - h standdaarbuiten. Daartoe zet hij uiteen cv h ie or anisatie van den wederopbouw en ae v"l~ moeilijkheden welk... overwinnen zijn. Verschillende raadsleden bespreken eveneens de tal rijke bezwaren en moeilijkheden welke moeten overwonnen worden Hierna worden cu? .toestandan besproken welke inverband staan met dc toewijzing van woningen door d® Coramis ie voor oni: to v/iizir ïH-é#*-bpv&é©-«n' Z cr breedsprakig orden vers chili- ik,. vallen nader bekeken. De conclusie is st- es wè# r, aat de wcrlrz aamhc a en van de menoemde commissie op haast onoverkomelijke moeilijkheden stuiten. D® voorzie ter zegt, dat een en ander 0 g 1 in s in een gemeenschappelijke vsrgaucrir-: van bur. rm -st r Sn wethouder, cn van de Commissie voor Woningtoewijzing zal worden behan deld. i;£ets/rim !.r aan dc orde zijnde sluit d voorzitter dei'' v r.nac nine met den chris lelijke n groet. Dc raad aer gemeente Standd'-arbuiten, Dc voorzitter, De secretaris,

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1945 | | pagina 10