BESLOTEN VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD. Vrijdag, 9 Februari 1940 ,des namiddags 3 uur. Tegenwoordig: alle leden met uitzondering van de heeren de Jong en Deijkers,die wegens ziekte verhinderd zijn. Voorzitter is P.J.Jansen Burgemeester. I De Voorzitter deelt mede,dat het contract met Heijnen te te Hoeven voor den faecaliën-reinigingsdienst is afgeloopen, en de betrokken persoon thans in plaats van f.325,-vraagt f.550.- of,indien door de gemeente een pneumatische pomp wordt aangeschaft f.440.-. Naar de meening van B.en W. wordt deze som veel te hoog,en zou het tenslotte goedkooper zijn een half man meer in dienst te nemen en compost op te slaan. Na breedvoerige bespreking wordt besloten een publieke in schrijving te houden,en af te wachten of deze aangelegenheid daardoor alsnog te regelen is. II Vastgesteld wordt de instructie voor de ambtenaren in dienfet der gemeente in tijden van oorlog,oorlogsgevaar en andere buitengewone omstandigheden met betrekking tot het in vei ligheid brengen van gelden en archieven,overeenkomstig het bij schrijven van den Heer Commissaris der Koningin in deze provincie dd.29 Dec. 1939 Ag.nr. 1449,bijgevoegd ontwerp. III De Voorzitter deelt mede,dat vanwege de gemeente door het Bouw-rtoning en Welstandstoezicht een woningonderzoek heeft plaats gehad,waarvan het resultaat bedroevend moet worden genoemd. Vanwege het Ministerie van Binnenlandsche Zaken zijn de na volgende mogelijkheden terzake geopend: a. vervanging van krotwoningen door nieuwbouw, waar bij de ei genaar-bewoner een bedrag van f.600,- of voor een groot gezin f.900,- cadeau krijgt,mits de gemeente hiervan de helft bijdraagt; b. verbetering van woningen,waarbij 1/3 der verbeteringskos- ten tot een bepaald bedrag worden geschonken,mits de ge meente en de eigenaar van het restant ieder de helft draagt c.verstrekking van goedkoope hypotheek of bijdragen aan ver huurders Primair stehlen B.en W. zich voor geen overheidshulp te verleenen in gevallen,waarin voldoende kapitaalkracht aan wezig is, terwijl in elk geval afzonderlijk rekening moet wor-

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1940 | | pagina 1