VERGADERING VAM DES GEMEENTERAAD» Dinsdag 28 November 1939» des namiddags 2-g uur. tegenwoordigs alle leden met uitsondering wan de Hoeren Aarden, de Jong en Deykers, die verhinderd zijn de verga dering by te wonen. Voorzitter is P.J. Jansen, Burgemeester. De Voorzitter opent de vergadering met den Christelijk en groet, waarna door het lot wordt «tangewezen als het lid, dat by noodlge stemmingen het earst zijn stem uitbrengt de heer a.C. Jongmans. I. Mededeoling wordt gedaan van de ingekomen stukken nrs. 1/2.07.352.1, 1/2.07.352.651 en 1.208.17, welke voor kennisgeving worden aangenomen. II. Besloten wordt overeenkomstig het prae-advies van B.en ff. nr. 2/-1.714.524. III. Besloten wordt overeenkomstig het prae-advies van B.en W. nr. 3/2.08.17. IV! Besloten wordt overeenkomstig het prae-advies van B.en W. nr. 4/-1.851.207.2. V. Besloten wordt overeenkomstig het prae-advies van B.en W. nr. 5/1.851.207.2. VI. Besloten wordt overeenkomstig het prae-advies van B. en ff. nr. 6/2.07.352.1. De Oommissie van onderzoek rapporteert, dat het gehouden onderzoek geen aanleiding heeft gegeven tot op- of aanmerkingen, en daarom adviseert tot vaststel ling der begrooting 1940, zooals zy door B. en f. is aangeboden. Geen der leden beschouwingen og stemming verlangende, wordt overeenkomstig het prae-advies besloten. VII. Bssloten wordt overeenkomstig het prae-advies van B.en V» nr. 7/-1.842.5. VIII. Besloten wordt overeenkomstig het prae-advies van B.en ff. nr. 8/-2.07.352.262. IX. Besloten wordt overeenkomstig het prae-advies van B.en W. nr. 9/1.823. Naar aanleiding eener opmerking van deh Heer van de Klundert wordt besloten, aan de te verleenen subsidie de voorwaarde te verbinden, dat ook voor niet leden de bok beschikbaar zal worden gesteld, tegen beta ling van het daarvoor

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1939 | | pagina 9