zulk een belangrijke en hoogèt verantwoordelijke taak, zij valt samen met het grootste en meest omvattende der geboden der Menschheid in het hart gegrift: "Heb den naaste lief gelijk U zelve" en vraagt de toepassing daarvan niet voor personen of groepen maar voor het "ba— num commune" het algemeen welzijn van Standdaarbuiten.waardoor in direct ten slotte ieder lid der Gemeenschap "Standdaarbuiten"die Gij te dienen hebt, wel zal varen. Dit College - wel zeldzaam in Nederland - kent geen wijziging, ik weet dus, dat tusschen de raadsleden en den voorzitter een ver trouwen aanwezig is en nog uit zal groeiwn het vertrouwen dat een basis vormt voor oprechte samenwerking en zonder hetwelk het gemeen schappelijk welzijn niet kan worden gediend. Gods onmisbare zegen vragende over onze werkzaamheden en Hem dankbaar zijnde voor zijn zegen in het verleden, open ik deze eerste vergadering der nieuwe periode met den Christelijken Groet." "Mijne Heeren, er heeft zich een verheugenisvol feit voorgedaan, dat ook vanaf deze plaats gedachtenis verdiend. De Heer Sweere, Voorzitter van den R.K.Vlassersbond WestgRra- bant en lid van Uw College is door H*M. Onze Koningin benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau op voordracht van Zijne Excel lentie den Heer Minister van Sconomischa Zaken. In deze onderscheiding,door den Heer Sweere welverdiend,wordt tevens erkend de beteekenis van het werk aan het "bonum communa" het algemeen welzijn door zijne vereeniging- verricht. Zonder werkzaam te zijn aan het belang van dit of dat lid, noch aan de optelsom van de belangen van alle leden afzonderlijk, heeft zij anderVTefiding immer gearbeid aan het algemeen welzijn der vlassers daarbij in het oog houdend en goed co'drdineerend de belangen van den teeler en bewerker in hun verschillende verschijningsvormen. Vele vereenigingen, ja zelfs publiekrechterlijke corporaties, mogen het voorbeeld van den Vlassersbond onder leiding van den Heer Sweere volgen en in plaats van eigenbelang of de som van persoonlijke belangen behartigeh het algemeen welzijn, het "bonum commune" in zijn juiste vorm en verhouding, op-dat daardoor onder Gods zegen grootere welvaart kome in Standdaarbuiten en ook in West-Brabant. Den Heer Sweere onze hartelijke gelukwenschen en Standdaarbuiten eveneens met het bezit van zoo'n ingezetene en zoo'n vereeniging. Hierna wordt door het lot aangewezen als het lid, dat bij noo- dige stemmingen het eerste zijn stem uitbrengt, de heer Sweere. I. Vervolgens leggen de nieuw-benoemde leden in handen van den Voorzitter de voorgeschreven eeden af. II.In de vacature Sweere worden, ter verkiezing van een wethou der, uitgebracht 5 stemmen op den Heer Sweere, 1 blanco, zoodat de heer Sweere is benoemd tot wethouder, welke benoeming door hem wordt aanvaard. III. In de vacature Jongmans worden, xer verkiezing van een wethouder, uitgebracht 5 stemmen op den Heer A.C. Jongmans, 1 blan co, zoodat de Heer Jongmans is benoemd tot wethouder, welke benoe ming door hem wordt aanvaard. Hierna schorst de Voorzitter voor eenige oogenblikken de ver ade^ ring- na heropening deelt hij mede, dat /ethouder Sweere, ingevolge art.84 der gemeentewet, is aangewezen om den burgemeester bij ongesteld heid, afwezigheid of onstentenis te vervangen.

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1939 | | pagina 8