VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD. Dinsdag 8 Augustus 1939, des namiddags 3 uur. Tegenwoordig: alle leden met uitzondering van de Heeren Aarden en Deijkers, die verhinderd zijn de vergadering bij te wonen. Voorzitter is P.J. Jansen, Burgemeester. De Voorzitter opent de vergadering met den Christelijken groet, en herdenkt de vreugdevolle gebeurtenis in het Konink- lijk Huis door de geboorte van Prinses Irene op 5 Augustus en doet mededeeling van het namens de ingezetenen verzonden tele gram van gelukwenschen. Hierna wordt door het lot aangewezen als het lid, dat bij noodige stemmingen het eerst zijn stem uitbrengt, de Heer A.C. Jongmans. I. B. en W, stellen voor, het onderzoek van de geloofsbrieven der wegens periodieke aftreding inkomende leden te doen plaate vinden door een commissie, bestaande uit de heeren Jac. van de Klundert, Seb. de Jong en A.M. Mulders. Hiertoe besloten zijnde, wordt de vergadering tijdens dit onderzoek geschorst. Na heropening wordt mededeeling gedaan van de conclusie der commissie, dat de overgelegde geloofsbrieven in orde zijn en van haar voorstel, tot toelating der nieuw benoemde leden te besluiten, overeenkomstig dit voorstel wordt besloten. II. In behandeling wordt genomen het prae-advies met bijlagen tot voorloopige vaststelling der gemeente-rekening. dienst 1938. sluitende: a. voor wat den gewonen dienst betreft: in ontvang op f.54537,34 in uitgaaf op - 54881,23 nadeelig slot alzoo f 343,89 b. voor wat den kapitaalsdienst betreft: in ontvang op f. 9057,71 in uitgaaf op - 12907,64 nadeelig slot alzoo f. 3849,93 Geen der leden beschouwingen of stemming over dit ondawerp verlangende, wordt overeenkomstig het prae-advies besloten, waarbij de Wethouders geacht worden zich van medestemmen te hebben onthouden. III.Besloten wordt overeenkomstig het prae-advies van B.en W. 1111 3/ 1.842.5, houdende vaststelling der rekening van het Burgelijk Armbestuur over het dienstjaar 1938 sluitende in ontvang op f. 2179,- in uitgaaf op - 2452.195 nadeelig slot f. 273,195 IV. Besloten wordt overeenkomstig het prae-advies van B. en W. nr. 4/ -2.07.352.1 V. De notulen der vergadering van 23 Juni 1939, welke den leden in afschrift toegezonden zijn, worden vastgesteld. De heer Sweere wenscht de Raad nogmaals dank te brengen voor zijn besluit tot subsidieering der vlasschool, welk besluit door de andere gemeenten behoorlijk is gevolgd, waardoor het totstandkomen der school thans is verzekerd. Ook werden vanwege het Rijk de noo dige gelden ontvangen, om tot aanstelling van een vlasmeester over te gaan. De Directeur-Generaal van den Landbouw heeft medegedeeld, dat

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1939 | | pagina 5