VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD. Vrijdag, 23 Juni 1939, des voormiddags 11 uur. Tegenwoordig: alle leden met uitzondering van den Heer C. Deijkers, die wegens ziekte verhinderd is. Voorzitter is P.J. Jansen, Burgemeester. De Voorzitter opent de vergadering met den Christelijken groet, waarna door het lot wordt aangewezen als het lid, dat bij noodige stemmingen het eerst zijn stem uitbrengt de heer Mulders. I. Medeaeeling wordt gedaan van de ingekomen stukken: nrs. 1/-2.07.51 1/-2.07.352.71 1/-1 .778.31 en 1/-2.07.332.651 welke voor kennisgeving worden aangenomen. II. Besloten wordt overeenkomstig het prae-advies van B.en W. nr. 2/2.07.315. III. Besloten wordt overeenkomstig het prae-advies van B.en W. nr. 3/2.08.17 IV. Besloten wordt overeenkomstig het prae-advies tsan B.en W. nr. 4/ -2.07.352.1 V. Besloten wordt overeenkomstig het prae-advies van B.en nr. 5/ -2.O7.352.I VI. De notulen van de vergadering van 25 April worden vastgesteld, onder aanteekening dat de heer Aarden wil geacht worden tegen te hebben gestemd, aangezien z.i. zijn standpunt ten aanzien van het aanleggen van het perkje naast het gemeentehuis en het afbreken van den scheidingsmuur niet voldoende in de notulen tot liitdrukking is gebracht. VII. Aan de agenda wordt toegevoegd punt 7 "beschikbaarstelling van B.steun voor werkloozen in 1939" cn wordt overeenkomstig het prae-advies van B.en W. nr. 7/-1.341besloten. De Voorzitter deelt mede, dat op 20 Juni 1939 te Bergen op Zoom een bespreking is gehouden met den Secretaris-Generaal van Bim- nelamdsche Zaken en den Inspecteur voor de bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen, en dat daarbij is vastgesteld dat de gemeente, ten behoeve van den luchtbeschermingsdienst zal hebben aante schaffen vco f.450,- aan materiaal, welk be drag als verplichte uitgaaf wordt aangemerkt. B.en W. stellen daarom voer het genoemde crediet op den dienst 1939 toe te staan, waartoe wordt besloten. Vervolgens deelt de Voorzitter mede, dat de verbouw en inrichting van het gemeentehuis zijn voltooing nadert, en alleen nog blijft te voorzien in verbetering en inrichting van het archiefvertrek bestaande in vernieuwing van den vloer, verplaatsing van ramen en aanschaffing van stalen rekken. B.en W. hebben zich voorge steld de voorziening daarvan uit overschotten van den gewonen dienst te vinden, waartoe wordt besloten. Naar aanleiding van de vraag van den heer Aarden, om de leden voor de vergaderingen ook afschriften der prae-adviezen van B.en VVtoe te zenden, zoolas nu geschied met de notulen, merkt de Voorzitter op, dat het prae-advies van B.eij^W., met de stuk ken, op het agenda-punt betrekking hebbende, een ghheel uitmaakt, zoodat hij zich niet kan voorstellen, dat men veel aan het af schrift van een prae-advies alleen kan hebben;

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1939 | | pagina 3