VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD Dinsdgg, 25 April 1939, des namiddags 3 uur. Tegenwoordig: alle leden met uitzondering van den Heer C, Deijkers, die wegens ziekte verhinderd is. Voorzitter is P.J.Jansen, Burgemeester. De Voorzitter opent de vergadering met den Christelijken groet, waarna door het lot wordt aangewezen als het lid, dat hij noodige stemmingen het eerst zijn stem uitbrengt de Heer A.C. Jongmans. I. Mededeeling wordt gedaan van de ingekomen stukken nrs. 1a t/m 1d en 1/-2.2, welke voor kennisgeving worden aangenomen. II. Besloten wordt overeenkomstig het prae-advies van B. en W. nr. 2/ -1.851.206 III. Besloten wordt overeenkomstig het prae-advies van B. en W. nr. 3/ -1.778.31 IV. Besloten wordt overeenkomstig het prae-advies van B. en W. nr. 4/ -2.07.352.71 V. Besloten wor-dt overeenkomstig het prae-advies van B. en W. nr. 5/ -2.08.17 VI. Benoemd tot leden van het hoofdstembureau, tevens centraal stem bureau voor de verkiezing van de Gemeenteraad: C. Sweere, Voorzitter. A. Jongmans, Lid J. v.d.Klundert, Seb. de Jong, C. van Rooij, F. Aarden, plaatsverv. lid. A. Mulders, J. van Rooij, n VII. Besloten wordt overeenkomstig het prae-advies van B. en W. nr. 7/ -2.07.352.1 VIII.Ten aanzien van de notulen der vergadering van 3 Februari j.l. wenscht de Heer Aarden zijne opmerking, betreffende de notulen van 23 December 1938 11 omtrent het recht der gemeente tot het aan_ leggen van het perkje naast het gemeentehuis" aangevuld te zien met "en het afbreken van den scheidingèmuurhetwelk door den Voorzitter wordt toegezegd. Hierna worden de notu^len vastgesteld. De Heer Aarden informeert naar de genomen maatregelen met betrek king tot baldadigheid door kinderen, en vestigt de aandacht op het beschrijven der straten enz. met krijt. De Voorzitter deelt mede, dat schriftelijk de medewerking der Hoofden van Scholen is verzocht, en zal op het laatste nogmaals de aandacht vestigen. Na een opmerking van den Heer Mulders omtrent het beloopen van grasland en het snijden van gras e.d. en van den Heer Aarden omtrent het ontbreken van een leuning aan den 2en vonder in den binnenpad, wordt de vergadering gesloten met den Christelijk en groet. Voorzitter Secretaris

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1939 | | pagina 2