Vergadering van den Gemeenteraad,Vrijdag 3 Februari 1939|CLes namiddags 3 uur» Tegenwoordig: a lie leden met -uitzondering van den Heer C.Dei ij kers, die wegens ziekte verhinderd is,en door den Voorzitter een spoedig herstel wordt toege- wenscht. Voorzitter is P.J.Jansen,Burgemeester. De Voorzitter opent de vergadering met den Christelijken groet, waarna door het lot wordt aangewezen als lid,dat bij noodige stem mingen het eerst zijn stem uitbrengt,de Heer A.M.Mulders. I. Mededêeling wordt gedaan van de navolgende ingekomen stukken.nr. 1/-2.07.352.1, 1/-2C7.352.626 en l/-l.839,welke voor kennisgeving worden aangenomen. II. Besloten wordt overeenkomstig het prae-advies van B.en W.nr.2/-2. 07.352.1. III.Nadat door den Voorzitter,op een vraag van het lid Aarden,is opge merkt, dat consolidatie d.w.z.vastlegging,der voor uitvoering van buitengewone werken opgenomen gelden op korten termijn ter meer dere zekerheid wordt geeischt,wordt beiloten overeenkomstig het prae-advies van B.en W.nr.3/-2.07.352.71. IV. Besloten wordt overeenkomstig het prae-advies van B.en W.nr»4/-07. 51. V. Besloten wordt overeenkomstig het prae-advies van B.en W.nr.5/-1. 714. 12/1.714.38. Va. Op voorstel van den Voorzitter wordt aan de agenda toegevoegd een aanvrage ingevolge de landarbeiderswet van L.Nagtzaam-Nuijten. Besloten wordt B.en W.te machtigen de aanvrage,waarvan thans nog niet voldoende gegevens binnen zijn,te beoordeelen en ev.ter be spoediging asm het Departement in te zenden,terwijl in de eerste- volgende raadsvergadering verslag zal worden uitgebracht. Tevens deelt de Voorzitter mede,dat de aanvrage van C.Kouters is ingetrokken,en Kouters thans zelfstandig tot het bouwen van woning met schuur overgaat. VI. Naar aanleiding der notulen van de vergadering van 23 December 193£ merkt de Heer Aarden op,dat daarin niet voorkomt zijn vraag om trent het recht der gemeente tot het aanleggen van het perkje naast feet gemeentehuis en het daarop ontvsmgen smtwoord.Deze vraag was door hem gesteld,omdat bij hem twijfel was gerezen,of, in verband met het eigendomsrecht,de gemeente wel het recht daar toe had,daar de belanghebbende aan oude kaarten en stukken aan spraken meende te kunnen ontleenen. De Voorzitter antwoordt hierop,dat de vraag van den Heer Aarden als een gewone informatie was opgevat en daarom niet in de notu len was opgenomen;wat de zaak zelf betreft,is niemands eigendoms recht aangetast,wat blijkt uit de kadastrale plans. Hierna worden de notuelen vastgesteld. Na eenige gedachtenwisseling omtrent de gemeentelijke beplan tingen, en de toezegging van den Voorzitter daarop,dat B.en W.de medewerking van de Hoofden der scholen zullen vragen,en nadat eenige opmerkingen van de Heeren Aarden en van de KLundert omtrent reinigingsdienst en onderhoud gemeentelijke waterleidingen en om trent werkverschaffing beantwoord zijn,wordt de vergadering ge sloten met den Christel!jken groet Secretaris

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1939 | | pagina 1