daarvoor vastgestelde tariefverhoogd met ten hoogste het "bedrag van het contributie-geld voor leden der vereeniging. X. Besloten wordt overeenkomstig het prae-advies van B.en W. nr. 11/2.07.352.1 XII.Ter voorziening in de vacature wegens periodieke aftreding van C.van Kastel als lid van het Burgerlijk Armbestuur,worden bij stem ming 3 stemmen uitgebracht op het aftredend lid, terwijl 1 stem biljet blanco wordt bevonden,zoodat de heer van Kastel is her benoemd als lid van het Burgerlijk Armbestuur. XIII.Ter voorziening in de vacatures wegens periodieke aftreding der leden van de commissie tot wering van schoolverzuim worden de aftredende leden A.Goderie,H.ten Have,A.van Hoof,B.v.d.Klundert en G.Kouters met algemeene stemmen herbenoemd. XIIIa.De voorzitter doet mededeeling van een schrijven van den Opper bevelhebber van Land-en Zeemacht dd.17 Nov.1939 nr.9862,betreffen de ontwerp-verordening ex.art. 12 der Oorlogswet,welk schrijven te laat was ingekomen om in de agenda dezer vergadering te kun nen worden opgenomen,en stelt voor dit punt aan de agenda toe te voegen,waartoe wordt besloten. Aangezien bedoelde ontwerp-verordening geen aanleiding tot het maken van op-of aanmerkingen geeft,waarvan kennisneming door den Opperbevelhebbea van Land-en Zeemacht noodzakelijk wordt geacht, wordt genoemd schrijven voor kennisgeving aangenomen. Nadat de heer Mulders de aandacht van B.en W. heeft gevraagd voor den ongewenschten toestand aan den Afrik van den Groenenweg in wijk D wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten met den Christelijken Groet. Voorzitter M

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1939 | | pagina 11