VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD Vrijdag 23 December 1938,des namiddags 2 uur, Tegenwoordig zijn alle leden. Voorzitter is P.J.Jansen,Burgemeester De Voorzitter opent de vergadering met den Christelijken groet,waarna door het lot wordt aangewezen als lid,dat bij noodige stemmingen het eerst zijn stem uitbrengt,de heer van de Klundert. I Uededeeling wordt gedaan van de ingekomen stukken nrs.1/-2.07.352.626 en 1/2.07.352.651welke^Tennisgeving worden aangenomen. Naar aanleiding van ingekomen stuk nr.l/-1.837 merkt wethouder Sweere op,dat de plannen voor de op te richten vakschool voor vlasbewerkers reeds bij de Regeering zijn ingediend en Rijkssteun is toegezegd;en vraagt medewerking om de te stichten school in deze gemeente te krij gen.Naar aanleiding hiervan ontstaat een drukke gedachtenwisseling, waaruit algemeen de wensch naar voren komt,dat getracht zal worden de vakschool gevestigd te krijgen bij de nieuw te bouwen warmwaterro— terijaangezien gemeentelijk Standdaarbuiten het grootste centrum van vlasnijverheid is,de gemeente ver-uit de grootste bijdrage in de ex ploitatie der school heeft en voorts uit oogpunt van bereikbaarheid en vestigingsmogelijkheid voor leerkrachten Standdaarbuiten gunstiger is gelegen dan Noordhoek. De Voorzitter zegt toe,dat onverwijld aan de naar voren gebrachte wensch gevolg zal worden gegeven. II Besloten wordt overeenkomstig het prae-advies van Burgemeester en Wet- houders nr.2/1.837.41 III Besloten wordt overeenkomstig het prae-advies van Burgemeester en Wet houders nr.3/2.07.352.75. IV Naar aanleiding van het prae-advies van Burgemeester en Wethouders nr. 4/1.825 merk# de heer Aarden op,dat z.i.de plaatselijke Boerenleenbank niet mag worden gepasseerd.De Voorzitter verondersteltdat de heer Aar den de bedoeling,welke bij burgemeester en wethouders voorzit,niet heeft begrepen,n.1.om de vlassers,welke een periode van 6 tot 16 weken werkloosheid per jaar doormaken,voor die periode aan crediet te helpen, om vlas te koopen,welk crèdiet door hen niet op andere wijze is te verkrijgen.Naast dit crediet zullen zij dus,evenals voorheen,blijven aangewezen op Boerenleenbank,particulieren enz. Overeenkomstig het prae-advies wordt besloten. V Besloten wordt overeenkomstig het prae-advies van Burgemeester en Wethouders nr.5/-1.837. VI De notulen der vergaderingen van 22 Novemberwelke de leden in afschrik toegezonden zijn,worden vastgesteld. Nadat nog eenige vragen van den heer Mulders omtrent vuilophaaldienst en aanbesteding warmwaterroterij en van den heer Deijkers omtrent de grootte der bakken van de nieuwe roterij door den Voorzitter bevit- woord zijn,wordt de vergadering gesloten met den Chrj^i^Hjken groet. Voorzitter.

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1938 | | pagina 9