Vergadering van den Gemeenteraad op Dinsdag,22 November 1938,des namiddags 2 uur. Tegenwoordig zijn alle leden. Voorzitter is P.J.Jansen,nurgemeester. De Voorzitter opent de vergadering met den Christelijken groet, waarna door het lot wordt aangewezen als lid,dat bij noodige stem mingen het eerst zijn stem uitbrengt,de heer C.Deijkers. I. Hadedeeling wordt gedaan van de ingekomen stukken nrs.l/-2.07* 352.651, 1/-1.842.97, 1/-2.07.352.1 en 1/-2.07.352.18,welke na eenige opmerkingen van den Heer Aarden ten aanzien van stuk 1/-1.842.97 voor kennisgeving worden aangenomen. II.Na een uiteenzetting van den heer Aarden over het nut der Harmo nie en de moeilijkheden,aan de instandhouding verbonden,wordt besloten overeenkomstig het prae-advies van B.en W.nr2/-1» 854.1. a III.Besloten wordt overeenkomstig het prae-advxes van B.en J.nr. 3/-1» 851* 2072. IV.Aan de orde is de behandeling van het prae-advies van ü.en vY.nr. 4/-2.07.352.1.De Commissie van onderzoek rapporteertdat het ge houden onderzoek geen aanleiding heeft gegeven tot op of aan merkingen, en daarom adviseert tot vaststelling der begrooting 1939,zooals zij door B.en W.is aangeboden. Geen der leden beschouwingen of stemming verlangende,wordt over eenkomstig het prae-advies besloten» V. Besloten wordt overeenkomstig het prae-advies van B.en Y/.nr. 5/-1.842.5. VI.Besloten wordt overeenkomstig het prae-advies van B.en ,v.nr. 6/-1.851.2. VII.Op voorstel van den Voorzitter besloten dit punt aan te houden tot het einde der vergadering. VIII.Besloten wordt overeenkomstig het prae-advies van B.enW.nr. 8/-1.714.524. IX.Naar aanleiding van het prae-advies van B.en W.nr.9/—1.842.5 worden uitgebracht op C.van Rooij 6 stemmen,A.de Rooij,l stem, zoodat C.van Rooij is herbenoemd als lid van het Burgerlijk Armbestuur,welke benoeming door hem wordt aanvaard. X. Besloten wordt overeenkomstig het prae-advies van B.en W.nr. 10/—2*07352.1. XI.Op voorstel van den Voorzitter besluit de Raad over te gaan in besloten vergadering tot het houden van de voorbereidende be sprekingen, inzake den bouw der warmwaterrotery. Na heropening wordt besloten overeenkomstig het prae-advies van B.en W.nr.7/-2.07,352,626 en wordt vervolgens besloten,behou dens goedkeuring van Gedeputeerde Staten; lo. tot aanvaarding van een voorschot van F.26000.-,uit het Y/erkfonds 1934 voor den bouw van een warmwaterrotery; 2o. tot aankoop van het terrein met gebouwen van de Centrale Suikermaatschappij; 3o. tot deelname in de stichting De Stichting Standdaarbuiten tot

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1938 | | pagina 5