VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD Maandag 8 Augustus 1938,des namiddags 8 uur. I. II. III. IV. V. VI. Afwezig het lid F.Aarden. Voorzitter is P.J.Jansen,Burgemeester. De Voorzitter opent de vergadering met den Christelijken groet,waarna door het lot worden aangewezen als het lid,dat bij noodige stemmingen,het eerst zijn stem uitbrengt,de Heer C.Deijkers.^ Mededeeling wordt gedaan van het ingekomen stuk,nr.1-207. 352.651,hetwelk voor kennisgeving wordt aangenomen. Besloten wordt overeenkomstig het prae-advies van Burge meester en Wethouders.nr.2/2.07.352.1.' Besloten wordt overeenkomstig het prae-advies van B.en W. nr. 3/-1.'842.5.' Besloten wordt overeenkomstig het prae-advies van B.en W. nr. 4/-1.851.207.2.' Besloten wordt overeenkomstig het prae-advies van B.en VV* nr.5/-2.07.352.7. De notulen der vergadering van 29 Juni 1938,welke de leden in afschrift zijn toegezonden,worden vastgesteld. De vergadering wordt door den Voorzitter gesloten met den Christel!jken groet.

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1938 | | pagina 4