Vergadering van den Gemeenteraad Woensdag,29 Juni 1938,des namiddags 7 uur. Afwezig zijn de leden Aarden en van de KLundert, De Voorzitter opent de vergadering met den Christel!jken groet,waarna door het lot wordt aangewezen als het lid,dat bij noodige stemmingen het eerst zijn stem uitbrengt,de Heer A. C.Jongmans. De Voorzitter stelt voor om, ter gelegenheid van den verjaardag van zijnen Koninklijken Hoogheid Prins Bernhard,een telegram van gelukwenschen te verzenden,waartoe wordt besloten, I.Mededeeling wordt gedaan van ingekomen stuk nr, l/-207.352.1 II.Besloten wordt overeenkomstig het prae-advies van B.enW. nr .2/-207352626 llxi'Be sloten wordt overeenkomstig het prae-advies van B.en 8. nr.3/-I.85I.207 IV.Besloten wordt overeenkomstig het prae-advies van B.en W. nr.V-2.07.352.1V V.Na ampele bespreking wordt besloten overeenkomstig feet prae-advies van B.en W.nr.5/-1.851.365.! VI,Besloten wordt overeenkomstig het prae-advies van B.en W, nr. 6/-407.531» Vil.Besloten wordt overeenkomstig het prae-advies van B.en W, nr.7/-2.07.352.1.' VIIi.De Notulen der vergadering van 19 Mei 1938,welke de leden in afschrift zijn toegezonden worden vastgesteld.' De vergadering wordt door den Voorzitter gesloten met den Christel!jken groet."

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1938 | | pagina 3