I VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD Vrijdag 13 Mei 1938 ,des namiddags 3 uur. Tegenwoordig zijn alle leden. Voorzitter is P.J.Jansen ,Burgemeester. De Voorzitter opent de vergadering met den Christelijken Groet waarna door het lot wordt aangewezen als het lid, dat bij noo- dige stemmingen het eerst zijn stem uitbrengt, de heer Jac.v.d. Klundert I. Mededeeling wordt gedaan van de ingekomen stukken nrs. 1/-2.07.352.651welke voor kennisgeving worden aangenomen. II. Besloten wordt overeenkomstig het prae-advies van B.en W. nr. 2/-1837. III.Besloten wordt overeenkomstig het prae-advies van B.en W nr. 3/-2.07.352 IV. Besloten wordt overeenkomstig het prae-advies van B.en W.nr 4/-1.842.5 V. Besloten wordt overeenkomstig het prae-advies van B.en W.nr. 5/-1.852.207.2 VI. Besloten wordt overeenkomstig het prae-advies van B.en W.nr. 6/-1.778.522 VII.Besloten wordt overeenkomstig het prae-advies van B.en W.nr. 7/-1.841 VIIINa eenige bespreking wordt besloten overeenkomstig het prae- advies van B.en W.nr. 8/-1.842.97. IX. Besloten wordt overeenkomstig het prae-advies van B.en W.nr- 9/-1.842.1 X. De notulen der vergadering van 25 Maart 1938,welke den leden in afschrift zijn toegezonden,worden vastgesteld. Eenige vragen worden gesteld door de heeren Aarden,Deijkers, Mulders en Jac.v.d.Klundert. De vergadering wordt door den Voorzitter gesloten met den Christelijken Groet. Voorzitter. h Secretaris.

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1938 | | pagina 2