VERGADERING VAN DSN GEMEENTERAAD Vrijdag 25 Maart 1938,des namiddags 3 uur. Tegenwoordig zijn-alle leden. Voorzitter is P.J.Jansen,Burgemeester. De Voorzitter opent de vergadering met den Christelijken Groet, waarna, door het lot wordt aangewezen als het lid,dat bij noodige stemmingen het eerst zijn stem uitbrengt,de heer Deijkers. I. Mededeelingwordt gedaan van de ingekomen stukken nrs. 1/-2.07.352.651 ,1/-1 .824,1/-1 .851 .2046 en 1/-1.714.12,welke voor kennisgeving worden aangenomen. II. Besloten'wordt overeenkomstig het prae-advies van B.en W.nr. 2/-2.07.352. III. Besloten wordt overeenkomstig $et prae-advies van B.en W.nr. 3/-.1.855: IV. Besloten'wo3rdt overeenkomstig het prae-advies van B.en Y/.nr, 4/-1.714.38. V. Besloten wordt overeenkomstig het prae-advies van B.en W.nr, 5/-.1.714.12. - VI. Besloten"wordtovereenkomstig het prae-advies van B.en W.nr. 6/-.2.07.352.1 VII. Bèslóten wordt overeenkomstig het prae-advies van B.en W.nr. - 7/~2.07.352.1 VIII." Besloten wordt overeenkomstig het prae-advies van B.en W.nr. 8/-.1.852.207.2 IX. De notulen der vergadering van 29 October 1937,wélke den leden in afschrift zijn toegezonden,worden vastgesteld. De heer Deijkers vraagt de aandacht van B.en W.voor de mogelijk heid tot uitbreiding van den gemeentelijken reinigingsdienst en de heer Aarden stelt eenige vragen met betrekking tot de be planting van den Oudlandschendijk. De vergadering wordt door den Voorzitter gesloten met den Christelijken Groet. ^orzitter. Secretaris.

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: Notulen gemeenteraad, 1937-1996 | 1938 | | pagina 1