r Zx/ Ze^x^xx- <Zc& typ- xxzex xp-e^zZZ é-cZa^Z^ -/^yv p*x?. ^ZzZZ £j? xxx^xZyexxZéy eZ-P-e^z^z^Xvt/1 ey~e Ze Zlx^Zw X-ZeZ ^xZ^x-z^-ixx^-zX xZe^xe^xx^tXy^e eeStT-xeóZZee -zz^zxexe A/Z e-z^zZexZxPxzZ Zexz Z Zp-^zx^^txxcePxepZx^x-i £?p> Zx4x, ezexTxyixxisZc p-z/<x x /<^3/ e-yz- Zc Z/Xcx^e>ï^e <x*X zy ZZ^^Z^e* - Zx^x -Ze Z'Ziy^xfxxxP^ Zp-p*- e-P~px Zx^z iXyf #-&*-? Z/zP y<jx/ ^izZxtxy/ce the*? ZZ^Xé-peZx^^ ZZZxy-iZ-t^xzZxp /y£x? pe^^y Zx^^p /Hg£ pZex^xcZrcZ, Z "p. Ze ZZZxxtx# Pxt^xy e^?- -zP-y^pZcst/eycZ - epxxZuzxZ s y S /7-ZzZex Z&oZzxteZoe zxa^i ezZ&xZixxxt -Z txxx £>£7 eZceoeZ^ pyxeZ ^exiyXP-eZ P-ZZz/ /<5~ Z?££k>^rt££sz pZc Ze e^xcZZZx) •I Q" O x XX2X X-P-P? Zx tZeXy^ZeZZ?^ córr? Zet^-Z tZ&e-t&^P-V-er-/' yyyï&Z tftt- ZcZx^y ox^xi ^■&yxzxZ?^p' typ-xZe^rr eptZ^rexZxry cZZxZ ZZ&^rz^rle^-y yeP^zZZZ-ZzZx Zx^Ze^Zy*^ yZtf-KjZZ Zyp-Px Z ^xxx^x^xZeX&Zeee/ e»y ZZpZ^pxxeZeJx? xx<£*~s tZ-P~iZé^z Zx <f.xx<yi xc^ZZ-x^ lxP-eZZ<z*? <ZZ xxt&ZZx ZxLxx?y/ty ZxZixT-p-xx-xxZey ZexetZZxZe^Z. Zj-thZ^ZsZZti -*ZZZ t*-P-p^P X^-XxXetZ ZxZ X^exyt eZ-7?^r£?7^Z£? txxx Ze- Zex Z-ee^- XP-pZexrz^ /Ze Zxxee /s-tz^r? zZx^pZ Z-expZ ex>zZ XPé^eZcxcZe Zo?*'- t, ^xP-xyxxx^x^e xZeZ Ze Z<xZZx<?x/ ^z^&pPex^zsxxZpxt/- Zx Ztf-zT^tytXcZZexiy ZxZ^xe ZpeZxZ^zZZx' eZxZZe /iXxe X^zX^t) ZZ? xyPvZ P-pZ ZcXzee-x zxy^-zZZr x-rx? xZe éxXy^y - xxxx&exe. Z&Z'f eexz-eexe^x <&p-zx Zp-pZ xxxeZ c?eyxezsxexe Z^ZZx*-?, zCa/Z etZZc ZeZx^t^ Zz-eZ ZZz^c^^ Z^pZZZ^-j cZce -u-Ze^e^^z^e zxxxz-z? ZZzZ Z-ZZ/ Ze X^z j^? c^zZZ^e^Zt^z^xZZ^ £e^ixy^Zeet<<-Z?<Z Py^ Zx^y? Zic&ty ZZ^cjxZsty è?y ZZtZ#éZ&Z ZZy^PT^ZéZ J f Ze '/P eZzyr Z pe-ze~-£v fi~cZZ> Zt/£^ X- exzye- ZZ-xe eZ^ZyiZ jpZx^^y Zp-p-eZeZ ZZee' Zx^ep-PyxZpC- ZZ Zxxxe<^y Z^^Zey v *^Z> ^ZZe éZvZ Z^v /Zx X^yeeay e^*e^?y Z ex^-i/ pt^^yZxZ/Ziy <Ze /^ee^ce»^ ZZst^yty- Z ee- x^x ZxC xZZeZ Zi^t^<£7 Zx^x^p-e££^t-^-£^ c£ se-s-s'xsy - xxx&^y?tsP-ityotZZ Zp(-e£Z&?^£yrXp^zsZ y ea^rxZz^^P^Z 4(ix Zeexsv 1 eZ^yene^Z jooZ sïrzeZ ZptZt/ Zc^zp~^x?^p^pr Zx^zyxTsfr u£e^t>eZe^e eftxZéZZ -

Raadsnotulen

Wouw: 1813-1996 | 1930 | | pagina 33