7 -7 7 >%Z est <t I ts/ci--7/7t <7:*^ *S, yj/e 7'/f/77**7 j 7z,/ e fJa* //yy7?7- >7 7 /zy Asi- 7/ /ft 7' s Z>/e7e? >a.e< ztjiéesf 7l>Afr/}}/ uty*. t zTzs/xz*/ /7/'r ////-//, y7yzz7*^ y'"f7/\ A^uTS^c*<7 ^7/x^/xesezó, <7%^ M< 7yZ>/a 7 7#s<-/ 7 i j7ss'*'/ ex* re /s/y 7 e- 7 y J <y 7 iö^ 7 y7x,sz y* s 7*^* o^-zs c>-s si'sis 7 VC< t~c -7^7^ «-' cl 7"/?*z 7*/ c/aZZ (is /TzTuss _>XZ Z f£y/ 7 7 Tékctc. y Qy& SYsyj, J /ttzTtkTTl /<z 7e -fiesLZ i 7s&/"*z/s/p 7/ /yy^i/veeay i -yy ye/y ^Zy^xz xsx*e*z c As7 e/ztsT, 7^y 7e/ 7{/zz<jz zet 77 7Zzz*S/7y /Yi<* 7c y//zz-t/ytz 7ic/ /'*Cl?/7c/r et' 7x*/6lL/lsz//y/tT&e^*. V S (ZCXyiy teees**6 re,*? Zezr c/ j Wezw- y y yzze j y?* Ay/ /U'eet/ z vest 77 TzyVe/eA,/?7y 7*/- zy 7ez/7ee/ J/x /ZZyZ 7*"// e* 7/y/ yis7{//ft</ &V2*/ J^y zyyy 7* aaxy 7 6 7tz> 7 aayz^seszj/yy yxzeeyzyry^ JpeTT, e/,/ z*e/*7 c /<u' yy^Z t 'Sy zw/zeey 7y>y 7eeeeee,e7 77e/ *7 t /y/A y yzzeeazL///£cn*v'7yy 777 /c //y/'/ 7xee/ zxetJpz e//e 7 yz/s 7yZ**e Ze*ye*^zuys7. - y-zsT?-** y ti o /Atz f 7*e o yyce. 7/ /y//>Y 7>. 7^-z/et 7e*Z~7^ ,e*c Zs Széez i /e ei .-'Z^tx^^Zei 4, zf tl/Zl/isi /za 7zz*s (?ee*7/a A /zez/ZytyétAi -QXZZy 0/?ZZ**tAr cAZp t/ZlAsi Sfc/t6 7 7/7 7t /éet/y* Ze/ f/eee 7}///77 //<S-o-S~c7- c/ocTa s/S~ ^CXsZr-~Z^C^ G^sy-Cy t^yü 'S2*0- j££. <7**- e^ z-am_^zs-<s- ^«-ay c/zs c/es-o-Xi? <>ji_ -c. ut c*^- t v ZZn n S Tj/'ssr <~y Za. sl-~ e**s.y* r t.r^--ut tt i 17 1 -■> 1^/q f ZyS-o-y &-<*?-1 oüV^cZc <rv^c^ ^^zy c>_ _j V ^Z c~ l~ Z^ V^ <s</q) 7~ i *>7%h± 4 z/t-rXi.-z-z-tS^L -v"- i-iS i'/^st s /Zs//^ ep-7/ - Z <^-C \&£-^>c,-^r-z*ae Cq^^Zcte 7^7c7_^ ts v^^cyfe^c a/iZCj2-■i-^-1£-o^xSz.c^i<^C ss^ri*Sliet Ssi ja_e >/Zo te-^Z /s f£i*tzS "s/t>-_ ^-, 7/ -2Zcc-o-< 7L7 /crys-s-i a- «-CG -y<r 4-Z f~< 0 y yZACATL ZZec/ (Ze t Tf s^-ZZ 'Z'^CZX-Z i/'z 7y?/yzc /Zzsy yu7 zee//? J t/<e/ c/lZJLs o/z*7Le*jA) J^zj j V t,

Raadsnotulen

Wouw: 1813-1996 | 1819 | | pagina 4