- 2 - Inbraak- en Voorstel tot het verlenen van medewerking en beschikbaarstelling van brandvrije ruimte een krediet voor het maken van een inbraak- en brandvrije ruimte Mariaschool t.b.v. de r.k. basisschool Maria te Sprundel Sprundel De raad gaat akkoord met het voorstel. Opbergruimte buitenspel materiaal H. Hartschool Voorstel tot het verlenen van medewerking en beschikbaarstelling van een krediet voor het tot stand brengen van een adequate opbergruimte voor buitenspelmateriaal t.b.v. de H. Hartschool voor speciaal onderwijs te St. Willebrord De raad gaat akkoord met het voorstel. Steunpunt ouderen Verbetering Voorstel tot het verlenen van medewerking en beschikbaarstelling van gootconstructies een krediet voor de verbetering van gootconstructies t.b.v. de H. Hartschool H. Hartschool voor speciaal onderwijs te St. Willebrord St. Willebrord De raad gaat akkoord met het voorstel. Subsidie ouderen- Voorstel tot het vaststellen van het maximale subsidie 1989 werk 1989 gecoördineerd ouderenwerk De raad gaat akkoord met het voorstel. Voorstel tot het toekennen van subsidie aan de Woningstichting Rucphen t.b.v. de bouw van een steunpunt/woonproject voor ouderen, alsmede tot het toekennen van een subsidie aan de Stichting Maat schappelijke Dienstverlening Rucphen voor de inrichting van het steunpunt De heer VISSENBERG: Voor overige architectkosten is een bedrag opge nomen van ruim f 24.000, Heeft men er van tevoren geen rekening mee gehouden dat het hier niet om normale woningbouw gaat? Wethouder SCHIJVEN: Er is geen hoger tarief voorgesteld maar er is een verkeerde verdeling gemaakt van percentages die toegerekend worden aan het steunpunt en aan de woningen. Hiermede is dat gecor rigeerd Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel. Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet van f 10.000, t.b.v. de aanleg van 2 jeu-de-boulesbanen bij "De Viifsprong" De heer ERMEN: Wij gaan akkoord met het voorstel, mede gezien het feit dat deze voorziening in het investeringsprogramma is opge nomen. Hoe wordt beheerstechnisch de toegang geregeld tot de jeu- de-boulesbanen in relatie tot het speelterrein en het buitenbad? Enerzijds moeten de voorzieningen gescheiden worden en anderzijds moeten de voorzieningen verbonden worden. De heer VROEGRIJK: Wij wachten in Zegge al een jaar op een jeu-de- boulesbaanGaat dit in Rucphen ook zo lang duren? De heer VAN DER MEIJS: Wij hebben nog steeds veel moeite met het hele gebeuren rond De Vijfsprong. Wij verwachten wederom opgezadeld te worden met een voorziening die geld kost in plaats dat deze geld oplevert. Wij juichen de oprichting van een jeu-de-boulesvereniging toe maar wij achten de aanleg van een baan voorlopig voldoende. Is Jeu-de-boules banen

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 9