- 11 - Ingevolge de A.P.V. kan de gemeente verder nog aanvullende regels geven met betrekking tot de routes die bij het vervoer van gevaarlijke stoffen gevolgd dienen te worden. Die regels gelden echter alleen voor transporteenheden die een hoeveel heid vervoeren die een bepaalde wettelijke norm te boven gaat. Bovendien zal in een aantal gevallen ontheffing verleend moeten worden omdat anders bepaalde afnemers niet bevoorraad kunnen worden. Wij betwijfelen dan ook of onderzoek als door u gevraagd wel voldoende houvast zal bieden voor maatregelen gelet op de bestaande wettelijke voorschriften. ONDERWERP: Loslopende honden in de Rucphense bossen ANTWOORD: P.v.d.A. Wanneer naar onze mening gebieden daarvoor in aanmerking komen en de verwachting gerechtvaardigd is dat de maatregel effect zal sorteren, zijn wij bereid het aanlijnen van honden daar verplicht te stellen. Momenteel hebben wij een voorstel in studie van de Natuur- werkgroep Rucphen dat betrekking heeft op het gebied van de Rucphense bossen. Wij zullen daarover zo spoedig mogelijk een standpunt bepalen. ONDERWERP: Slachtofferhulp ANTWOORD: S.D.P./V.L. Voor een reactie hierop verwijzen wij naar ons raadsvoorstel d.d. 4 oktober 1989 tot het afwijzen van subsidie aan de Stichting Slachtofferhulp Westelijk Noord-Brabant. ONDERWERP: Gemeentelijke financiële steun aan rijkspolitie ANTWOORD: P.v.d.A. Wij weten niet op welke publicatie wordt gedoeld. Daarom begrijpen wij uw vraag niet en kunnen deze dus ook niet beant woorden. ONDERWERP: Samenwerking tussen rijkspolitie en gemeente politie ANTWOORD: V.V.D. Bij de aan de gang zijnde kabinetsinformatie wordt gesproken over een herorganisatie van de politie. Het ligt in de rede af te wachten hoe het politievraagstuk landelijk wordt aangepakt. De gemeenten hebben via de Vereni ging van Nederlandse Gemeenten een belangrijke adviserende

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 99