- 10 - d. Coördinatie activiteiten De coördinatie berust bij de stuurgroep automatisering, waar van de gemeentesecretaris voorzitter is en welke bestaat uit de automatiseringscoördinator en vertegenwoordigers van alle sectoren. ONDERWERP: Automatiseringsbeheer/aanstelling goed opgeleid systeembeheerder (002.11) ANTWOORD: R.V.P. Het college heeft naast een aantal technische systeem beheerders een automatiseringscoördinator aangesteld die speciaal opgeleid is om het algemeen beheer met betrekking tot de gemeentelijke automatisering uit te voeren en om te advise ren over uitbreidingen en vervangingen in hard- en software. Daarnaast adviseert de stuurgroep automatisering omtrent alle automatiseringsaangelegenheden aan het college. De besluit vorming en het systeem)beheer ten aanzien van automatisering zijn hierdoor met voldoende waarborgen omringd. HOOFDFUNCTIE 1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID ONDERWERP: Verkeersborden ANTWOORD: V.V.D. Door de Nationale school voor toerisme en verkeer is gevraagd R.V.P. een stageplaats te bieden aan een student. Wij gaan ervan uit dat deze stagiair het nodige inventarise rend werk zal doen en dat vervolgens op basis van het resul taat voorstellen uitgewerkt kunnen worden. Hierbij zal ook de toestand van de verkeersborden worden betrokken. Overigens is voor vervanging steeds een post op de begroting opgenomen. ONDERWERP: Vervoer gevaarlijke stoffen ANTWOORD: R.V.P. Het vervoer van gevaarlijke stoffen door dorpskernen is een zaak waarmee ook wij niet gelukkig zijn. Om de risico's die aan het transport verbonden zijn zoveel mogelijk te beperken gelden er strenge wettelijke voorschrif ten op basis van de Wet Vervoer Gevaarlijke stoffen en het Reglement vervoer gevaarlijke stoffen. Zo hebben transport eenheden met gevaarlijke stoffen de plicht bebouwde kommen zoveel mogelijk te vermijden.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 98