- 9 - blijkt uit het onderzoek dat in 1986 ingesteld is naar de mogelijkheid van privatisering van de huishoudelijke dienst. ONDERWERP: Informatievoorziening en automatiseringsontwikke ling (002.11) ANTWOORD: C.d.A. aOverzicht gedane investeringen - automatisering gemeentelijke administraties fase 1 (raadsbesluit van 26 juni 1984) f 430.000, - automatisering gemeentelijke administraties fase 2 (raadsbesluit van 26 augustus 1986) f 300.000, - automatisering gemeentelijke administraties fase 3 (raadsbesluit van 26 april 1988) f 130.020, - automatisering kadaster (raadsbesluit van 24 februari 1987) f 12.000,— - automatisering rioolbeheer (raadsbesluit van 24 februari 1987) 85.000, - invoering p.c. privé-project (raadsbesluit van 27 september 1988) f 97.715, - automatisering salarisadministratie/ personeelinformatieplan (raadsbesluit van 26 september 1989) 25.000, b. Financieel overzicht geraamde investeringen voor de komende 4 jaar In het komende jaar zal de gemeente dienen te investeren in aanpassing van de hardware en de software in verband met de invoering van de Gemeentelijke Bevolkingsadministratie (G.B.A.). De gemeente ontvangt met ingang van 1990 (via de algemene uitkering) een vergoeding van het rijk, waaruit deze éénmalige investeringen naar verwachting kunnen worden bestre den Daarnaast staat een uitbreiding van de P 4800 op het program ma. De kosten hiervan worden geraamd op f 50.000, Deze uitbreiding houdt verband met de groei van het aantal program ma's, bestanden en gebruikers. Voor het overige verwijzen wij u naar het nog op te stellen informat ieplan c. Projectplan en te nemen stappen Zoals reeds gezegd zal een gemeentelijk informatieplan worden opgesteld, waarin onder meer aangegeven zal worden welke concrete stappen ten behoeve van de automatisering nog dienen te worden genomen.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 97