- 7 - geraamd dan in de oorspronkelijke begroting 1989 (zie eveneens blz. 28 van de Voorjaarsnota 1989). ONDERWERP: Wijziging belastingwetgeving (plan Oort) (001/002) ANTWOORD: S.D.P./V.L. In de begroting 1990 is rekening gehouden met een vergoeding per kilometer voor het gebruik van een eigen auto ten behoeve van dienstreizen als bedoeld in het Reisbesluit 1971. Vanaf 1 januari 1990 is maximaal f 0,44 per km aftrekbaar; die f 0,44 wordt dus tevens de maximaal mogelijke onbelaste ver goeding Deze aangelegenheid is nog onderwerp van intern beraad. ONDERWERP: Experimentele regeling ouderschapsverlof (002.00) ANTWOORD: P.v.d.A. In de raadsvergadering van 27 juni 1989 heeft de raad de ver ordening betreffende een experimentele regeling over aanspraak op ouderschapsverlof vastgesteld. Deze verordening is in werking getreden op 1 juli 1989 en eindigt op 31 december 1990. Ambtenaren kunnen overeenkomstig de bepalingen van deze ver ordening gebruik maken van betaald ouderschapsverlof. Op dit moment wordt door één persoon gebruik gemaakt van voor noemde regeling. Onze gemeente krijgt hiervoor jaarlijks structureel f 15.000,via het gemeentefonds. ONDERWERP: Gratificaties als memorieposten (002.00) ANTWOORD: P.v.d.A. Aangezien de gratificaties binnen het personeelsbudget kunnen worden opgevangen kan worden volstaan met het ramen hiervan als memorieposten. ONDERWERP: Personeelsverloop (002.00) ANTWOORD: P.v.d.A. Het personeelsverloop blijft binnen aanvaardbare grenzen. Oorzaken hiervan zijn: - een te maken promotie in een andere gemeente; - "overstap" naar bedrijfsleven.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 95