- 6 - Voor de gemeente geldt, dat de wet per 1 januari a.s. op de gemeentelijke administraties van toepassing wordt en dat per 1 juli 1990 voor deze administraties een reglementeringsplicht in werking treedt. Momenteel worden voorbereidingen getroffen teneinde tijdig aan deze reglementeringsplicht te voldoen; binnen afzienbare tijd kunt u daarover nadere voorstellen van ons verwachten. Intussen is het niet zo, dat de privacy van onze inwoners in het geheel niet gewaarborgd zou zijn. Wij hoeven u slechts te wijzen op de beperkende bepalingen op dat terrein in de Wet Openbaarheid van Bestuur, het Besluit Bevolkingsboekhouding en op de geldende geheimhoudingsplicht voor elke individuele ambtenaar ONDERWERP: B.I.E.O.-voorlichting ANTWOORD: V.V.D. Wij constateren dat de "Begroting in één oogopslag (B.I.E.O.) C.D.A. in zeer korte tijd een vertrouwd begrip is geworden. Zoals wij S.D.P./V.L. al eerder hebben gesteld is deze samenvatting van de begro- tingsgegevens in eerste aanleg bedoeld voor de raad. In Tekst en Uitleg zal gerichte aandacht worden gegeven aan de belang rijkste financiële onderwerpen. Het investeringsprogramma is reeds in zijn geheel in Tekst en Uitleg bekend gemaakt. Wij zijn er stellig van overtuigd dat wij in Tekst en Uitleg een doeltreffend middel bezitten om onze inwoners te informeren. Met alle respect voor de voorlichting in de gemeente Bleis- wijk, die door de S.D.P./V.L. werd aangehaald, zijn wij niet zo getroffen door de begrotingspublicatie die ons werd voor gelegd. Op soortgelijke wijze brengen wij immers al jarenlang het begrotingsnieuwsOverigens houden wij ons als altijd voor bruikbare suggesties aanbevolen. Ten slotte nog een opmerking over de voorlichting in het alge meen. Wij willen er nog eens op wijzen dat met name de dag bladen op dit gebied heel veel doen. Van dag tot dag volgen zij kritisch wat er uit de gemeentelijke keuken komt en doen daar objectief verslag van. Veel gemeentelijke informatie bereikt op deze manier onze inwoners. De kranten vervullen hiermee een belangrijke taak. Ze mogen van ons een optimale inspanning verwachten als het erom gaat de voorwaarden te ver vullen waardoor de pers in staat wordt gesteld haar werk zo goed mogelijk te doen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de radiomensen van de L.O.R. ONDERWERP: Vergoeding aan commissieleden (001.00) ANTWOORD: P.v.d.A. In de begroting 1990 wordt ten aanzien van vergoedingen aan commissieleden niet uitgegaan van gelijke bedragen als in de vorige jaren. De vergoedingen voor de leden van de R.W.W.- commissie (subfunctie 610.04) zijn namelijk f 6.300, lager

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 94