- 5 - ONDERWERP: Achterhouden van informatie ANTWOORD: Ten aanzien van de opmerking van de S.D.P./V.L. over infor matie die wij zouden hebben achtergehouden betreffende een zeker plan in de bossen, verwijzen wij kortheidshalve naar onze brief aan de fracties van S.D.P./V.L. en het C.D.A. over dit onderwerp, naar aanleiding van vragen gesteld ingevolge artikel 38 R.v.O. Hieruit blijkt overigens ook dat de door de P.v.d.A. niet onderbouwde stemming dat ik het recreatieplan zou ondersteunen nergens op slaat. Dat is pure stemmings makerij. Klantvriendelijk beleid is iedereen de weg wijzen en niet alleen degenen die komen met zaken die je aanstaan. ONDERWERP: Gezamenlijke voorlichting gemeente/politie ANTWOORD: Politie en gemeente zouden op het gebied van voorlichting kunnen samenwerken als het om zaken gaat die liggen op het werkterrein van beide. Te denken valt aan voorlichting betref- fende de milieuwetgeving, verkeersaangelegenhedenalgemene veiligheid, de algemene plaatselijke verordening, Hinderwet, Jacht- en Vuurwapenwet e.d. In het verleden is de voorlichting hierover in het algemeen van de gemeente uitgegaan. Door het samen te doen, kan deze voorlichting meer accent krijgen, zonder dat dit met extra ruimte van Tekst en Uitleg gepaard hoeft te gaan. Op ambtelijk niveau wordt nog gesleuteld aan de werkwij ze ONDERWERP: Grenswijzigingen ANTWOORD: De provinciale plannen zijn niet zover, dat wij ons reeds thans een oordeel zouden moeten vormen over eventuele grens wijzigingen of -correcties met betrekking tot het grondgebied van deze gemeente. Ten aanzien van het Roosendaals industrieterrein op Rucphens grondgebied (voorheen geheten "Het Leen" en thans "Majoppe- veld-noord") merken wij overigens op, dat dienaangaande een gemeenschappelijke regeling van kracht is, welke in 1984 werd geactualiseerd en, wat ons betreft, naar tevredenheid werkt. ONDERWERP: Wet Persoonsregistraties ANTWOORD: VVD De Wet Persoonsregistraties is in zijn geheel reeds tot wet verheven. Het is alleen de invoering, welke fasegewijs plaats vindt

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 93