Het actieplan P. en O. is uitsluitend bedoeld als intern werk plan, een leidraad voor ons college, het ambtelijk management team en bureau P.O.B. voor het voeren van een adequaat en gestructureerd personeels- en organisatiebeleid. De gevolgen voor het personeel zijn niet in het algemeen maar slechts per maatregel aan te geven. Het plan zal gelden voor de periode 1990-1992, vervolgens voor 1991-1993 enz., dus telkens een jaar opschuiving zoals bij de meerjarenprognose gewone dienst. Ook de uitvoering van de W.A.G.W. zal daarin als prio riteit worden opgenomen. ONDERWERP: Uitgangspunten meerjarenprognose t/m 1993 en ver kiezingen voor de Tweede Kamer in 1993 ANTWOORD: Oorspronkelijk zouden de verkiezingen voor de Tweede Kamer geweest zijn in 1990. Door de "val" van het kabinet zijn de verkiezingen vervroegd. De normale zittingsduur is 4 jaar, dit zou dus zijn tot september 1993, echter de Kieswet schrijft dan voor naar het daaropvolgende jaar te gaan, zodat de ver kiezingen in dit geval eerst zullen plaatsvinden in mei 1994. Wij zijn dus niets vergeten, zoals u veronderstelt, maar u heeft iets over het hoofd gezien. ONDERWERP: Investeringsprogramma tot 1999 ANTWOORD: U vraagt waarom een aantal vervangingen, verbeteringen of aan schaffingen op het investeringsprogramma voorkomen en een andere door u genoemde zaak nog niet. Dit is eenvoudig te ver klaren: Van de eerste zaken vindt ons college dat deze in de eerstvolgende jaren verbeterd, vervangen of aangeschaft moeten worden en van de andere zaak is ons nog niet aangetoond dat deze werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Zolang dit nog niet is gebeurd kunnen de werkzaamheden uit het normale onder houd plaatsvinden. ONDERWERP: Klachtenlijn ANTWOORD: Tot nu toe zijn 12 klachten binnengekomen en behandeld. Deze hadden voornamelijk betrekking op het nog niet beantwoord zijn van brieven.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 92