aldó m. oi-eieg. - 10 - Onlangs werd door United Nederland medegedeeld dat de voorziening niet door zou gaan omdat er een conflict zou bestaan tussen de specialisten en de plaatselijke huisartsen. Mij is niet bekend of dit op waarheid berust. Later werd dit ook weer tegengesproken omdat de gesprekken nog niet waren afgerond. Het gaat er nu om hoe wij verder moeten. Wethouder Schijven en ikzelf hebben een gesprek gehad met de economisch directeur van et ziekenhuis en daaruit is gebleken dat de specialisten er nu niet zo'n grote voorziening van wensen te maken. Het voormalige klooster te St.Willebrord is te groot en te duur. Verder is ook duidelijk dat de specialisten nog steeds een poliklinische dependance in St.Willebrord willen vestigen. De inpassing van e.e.a. is echter nog niet duidelijk. De suggestie van uw raad, het verzorgingshuis, is een mogelijkheid. Het is ook mogelijk dat er nog een andere, kleinere voorziening gevonden wordt. Een derde mogelijkheid zou zijn dat zij een stuk grond kopen om hun plannen te realiseren. ij zijn van mening dat het klooster nu haast wel zeker gesloopt zal moeten worden. Deze grond zou dan verkocht kunnen worden. Binnen afzienbare tijd zal met de bouw van het verzorgingshuis gestart worden. Ook de reconstructie van de Dorpsstraat zal op korte termijn een aanvang nemen. Het is dan beter om alles in een keer aan te pakken. Wellicht dat er door het wegvallen van het klooster nog andere wensen ter plaatse tevoorschijn zullen komen. Met de huisartsen zal er zeker nog overleg plaatsvinden over deze voorziening. Hopelijk komen wij tot overeenstemming. Wij zijn met u van mening dat een poliklinische dependance een goede voorziening voor onze gemeente zou zijn, en wij zijn bereid daaraan medewerking te verlenen. De minder goede bereikbaarheid van het ziekenhuis blijft een probleem, vooral voor onze inwoners. Er wordt te weinig gebruik gemaakt van de bus die naar het ziekenhuis rijdt. Wellicht is dit toch nog het gevolg van de onbekendheid ervan. De directeur van het ziekenhuis heeft verklaard dat de bus voorlopig nog blijft rijden. Mocht het gebruik niet verbeterd worden, dan zal de verbm mg ongetwijfeld worden opgeheven. Wii vinden de lokatie in het centrum van St.Willebrord prima, eerstelijnsvoorzieningen en straks ook de verzorging en verpleging van ouderen zullen er geconcentreerd worden. Ruimtelijk kan e.e.a. worden ingepast. n Wij hopen danook, dat een dergelijke voorziening in goed overleg met alle betrokkenen gerealiseerd kan worden en wij nemen aan dat uw raad dit krachtig zal ondersteunen. Commissie d.d Raadsvergadering Beslissing: sfcretans Niets meer aan de orde zijnde, sluit de VOORZITTER de vergadering met gebed. - burgameester secretaris.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 86