- 9 - Niettemin kan een betere bewegwijzering de recreanten zeker tot nut strekken. Wij zullen dan ook nagaan hoe verbetering bereikt kan worden. Wij hopen dat volgend voorjaar nader uit te werken. De heer DE JONG: Voetbalvereniging DIOZ veroorzaakt nog altijd overlast t.a.v. de naburige bewoners. Dit komt omdat de huidige terreinen onvoldoende afgeschermd zijn. Bent u bereid dit probleem op te lossen? Wethouder SCHIJVEN: De problematiek ten aanzien van het voetbalveld van DIOZ is regelmatig binnen ons college aan de orde geweest. Ook in de commissie welzijn is een vraag over deze kwestie behandeld. Onze gemeente heeft er voor gezorgd dat er volgens het basisvoor zieningenpakket het nodige is geplaatst. Dit basisvoorzieningen- pakket is geheel gerealiseerd. Binnenkort zal er een gesprek plaatsvinden waarbij het bestuur van DIOZ, de heer Haast en ikzelf aanwezig zullen zijn. De heer MARIJNISSEN (namens alle fracties): Via de pers hebben wij al heel wat kunnen lezen over de plannen om te komen tot een moge lijke vestiging van een polikliniek in het voormalige klooster aan de Dorpsstraat in St.WillebrordBerichten als zouden de huisartsen een dergelijke voorziening tegen willen houden lijken ons enigszins overdreven, temeer daar een poliklinische voorziening zeer zeker zou passen in de verbreding van het zorgaanbod binnen onze gemeente. Namens alle raadsfracties wil ik u vragen of u enige duidelijkheid kunt geven over het al of niet doorgaan van deze plannen, hetzij in de lokatie van het voormalige klooster, of op een andere lokatie. Wij vinden namelijk, dat eventuele realisering van deze plannen een welkome aanwinst zou betekenen voor de inwoners van onze gemeente, mede in het licht bezien van de komst van het verzorgingshuis. Derhalve pleiten wij ervoor, indien medewerking of ondersteuning vanuit uw college en deze raad kan leiden tot een vestiging van een poliklinische voorziening, medewerking c.q. ondersteuning aan te bieden. Misschien zou e.e.a. ook te realiseren zijn in samenwerking met de stichting Charitas uit Roosendaal, die de bouw en exploitatie van het verzorgingshuis voor haar rekening neemt. Wij vragen u daarom duidelijkheid te verschaffen omtrent de plannen in samenhang met het voormalige klooster te St.WillebrordBent u bereid, indien gewenst, medewerking te verlenen tot de vestiging van een polikliniek? c_ VOORZITTER* Ik zal proberen de nodige duidelijkheid te verschat fen. Enige tijd geleden heeft de raad besloten tot verkoop van het klooster aan United Nederland Beheer. Wij konden toen de bestemming van het klooster niet mededelen omdat de initiatiefnemers bang waren dat hierdoor het project niet door zou kunnen gaan. Er waren immers meerdere lokaties mogelijk. Het was duidelijk dat de specialisten uit het St. Franciscus- ziekenhuis te Roosendaal al enige tijd op zoek waren naar een loka tie waar in meer of mindere mate poliklinische handelingen konden plaatsvinden. United Nederland Beheer heeft daarop het initiatief genomen het klooster onder een ontbindende voorwaarde te kopen. De hele zaak heeft nogal lang geduurd omdat ook de specialisten nog een aantal zaken moesten regelen.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 85