20. Rekening 1988 W.V.S. 21. Opheffing C.I.V.O.B. 22. Personeels informatie systeem - 8 - Voorstel tot akkoordverklaring met de ontwerp-jaarberekening 1988 van het Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant De raad gaat akkoord met het voorstel. Voorstel tot opheffing van de huidige Gemeenschappelijke Regeling C.I.V.O.B. en in verband met deze opheffing instemming met het concept liquidatie- en personeelsplan De raad gaat akkoord met het voorstel. Automatiseringsmaatregelen salarisadministratie/personeels informatiesysteem De raad gaat akkoord met het voorstel. 23. Art. 37 R.v.O. Behandeling van vragen, gesteld ingevolge artikel 37 Reglement van Orde voor de Raadsvergaderingen Mevrouw VERMUNT: Wij hebben geconstateerd dat de klachtenneerge legd in een zogenaamde brandbrief van ouders van peuters die gebruik maken van de peuterspeelzaal te Schijf, zeker gegrond zijn. De huisvesting van deze peuterspeelzaal is zonder meer slecht en vormt een gevaar voor de veiligheid van de peuters Bent u ook van mening dat het renoveren van deze voorziening geld verspilling is omdat het gebouw reeds lang is afgeschreven? En deelt uw college verder onze mening dat er zo spoedig mogelijk ver vangende huisvesting moet worden gezocht? Wethouder SCHIJVEN: Het gebouw is nog lang niet afgeschreven. De afschrijvingstermijn van het gebouw bedraagt 15 jaar en per 31 december a.s. is er nog maar 8 jaar verstreken. Wij zijn niet van mening dat er vervangende huisvesting moet plaatsvinden. Deze zaak had al onze aandacht voordat wij hieromtrent een verzoek van het peuterspeelzaalwerk ontvingen. In januari van dit jaar ben ik met een ambtenaar van onze gemeente de situatie ter plaatse gaan bekijken. Renovatie is inderdaad dringend gewenst. In het investe ringsprogramma voor 1990 is hiertoe een bedrag opgenomen. Naast renovatie zal er ook een buitenberging worden gerealiseerd. In oktober kunt u hiertoe een raadsvoorstel tegemoet zien. Mevrouw VERMUNT: Afgelopen zomer werd er veelvuldig gebruik gemaakt van de fietspaden in en rondom de Rucphense Bossen. Door het ont staan van nieuwe verbindingen tussen de diverse fietspaden is het voor de recreanten niet altijd even duidelijk waar men uiteindelijk terecht komt. Bent u met ons van mening dat de bewegwijzering van de nieuwe fietspaden verbetering behoeft? Zo ja, op welke termijn kunnen wij deze verbetering tegemoet zien? Wethouder VERPAALEN: Het is verheugend dat er druk gebruik gemaakt wordt van de fietspaden in en rondom de Rucphense bossen. Wij zijn het met u eens dat het gebruik wellicht nog gestimuleerd zal worden door een betere bewegwijzering. Nu zijn er in streekgewestelijk verband enige jaren geleden al recreatieve fietsroutes uitgezet en met bordjes aangeduid. Soms vormen de door u bedoelde fietspaden een kortsluitroute tussen enkele van die grotere routes. Voor belangstellenden zijn route kaartjes met routebeschrijvingen bij de WV verkrijgbaar.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 84