- 7 - 16. Reiniging riolering 17. C.v.-ketel opslagplaats 18. Verlichting buitengebied hierbij betrokken worden. Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel. Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet van f 20.000, t.b.v. de reiniging van de riolering De heer JANSEEN: Wij stemmen in met dit voorstel maar wij vragen ons af of dit een structureel probleem wordt. In het investerings programma voor 1990 wordt er f 25.000, voor uitgetrokken. In het voorstel staat dat de kleine diameter van de riolering in het buitengebied er m.n. de oorzaak van is. Kan de reiniging van de riolering dan niet beter structureel worden opgenomen in de begro ting of is er sprake van een achterstand? Wethouder VERPAALEN: Er is een achterstand m.b.t. het onderhoud van de riolering. Ook in 1990 zal er nog een inhaalmanoeuvre moeten plaatsvinden. Vanaf 1991 zal er structureel een post voor op de begroting worden gereserveerd. Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel. Voorstel tot het voteren van een krediet van f 20.000, voor ver vanging van de c.v.—ketel en de gasgestookte luchtverhitter in de gemeentelijke opslagplaats De raad gaat akkoord met het voorstel. Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet van f 50.754, voor uitbreiding en verbetering van de openbare verlichting in het buitengebied De heer JANSEN: In de commissievergadering hebben wij reeds met dit voorstel ingestemd. Toch lijkt het mij een goede zaak dat de prio riteiten wat duidelijker worden aangegeven. Volgens de tekeningen worden er ook verschillende rechte stukken weg van verlichting voorzien. Worden deze gedeelten meegenomen omdat er in de betref fende wegen ook diverse bochten en kruisingen voorkomen, of wordt er iedere keer een gedeelte van de gemeente afgewerkt? Een sprekend voorbeeld is de Achtmaalsebaan, hier staan al 4 lantaarnpalen en er worden er nu 4 bijgezet. Graag wat meer duidelijkheid. De heer VISSENBERG: Wij hebben altijd gepleit voor een goede ver lichting in het buitengebied. Het komt de preventie van crimina liteit en de verkeersveiligheid ten goede. De Achtmaalsebaan is een drukbewoonde straat en de extra lantaarnpalen komen daar goed tot hun recht. Het geheel zou anders liggen indien het andere gedeelte van deze straat in de richting van het bosgebied beter verlicht zou worden. Wethouder VERPAALEN: Het betreft een gedeelte van een totaalplan dat door inventarisatie is verkregen. Door prioriteitstelling wordt de verbetering van de verlichting uitgevoerd. Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel. 19. Bouwrijpmaken Voorstel tot het voteren van een krediet van f 215.000, voor het "Eksterdonk" bouwrijpmaken van het gedeelte "Eksterdonk" gelegen in het bestem mingsplan "Emmausbuurt" te St.Willebrord (complex 21) De raad gaat akkoord met het voorstel.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 83