- 6 - gaat aanpakken. Bent u met ons van mening dat hierin Rucphen en Essen vertegenwoordigd moeten zijn vanwege het waardevolle natuur gebied aan de grens? Het geografisch instituut van de Rijksuniversiteit Utrecht heeft aanbevolen een werkgroep in te stellen die het gehele terrein van de ruimtelijke ontwikkeling en inrichting en de milieuzorg met inbegrip van de infrastructuur en de agrarische en toeristische ontwikkeling in de onderlinge samenhang gaat bestuderen. Bent u ook van mening dat gepoogd moet worden deze aanbeveling uit te voeren, dat zowel Rucphen als Essen hierin zitting moeten hebben en dat er t.b.v. de natuur bindende afspraken worden gemaakt zodat Benego werkelijk iets zal gaan betekenen. VOORZITTER: Ik kan u nu niet toezeggen dat wij in de werkgroepen plaats zullen nemen. Wij zullen moeten bezien hoe de werkgroep moet worden samengesteld en hoe dan de prioriteiten moeten worden inge vuld. Het is inderdaad duidelijk dat er belangrijke zaken aan de orde zullen komen. Het college zal nagaan in hoeverre het mogelijk is om ambtelijke en/of bestuurlijke menskracht hiervoor in te zetten. De heer VAN DER MEIJS: Kunt u duidelijker aangeven hoe Rucphen in dat geheel zou moeten functioneren en welke prioriteiten u stelt? VOORZITTER: Indien de noodzaak aanwezig is en wij deelname aan de werkgroep kunnen inpassen in de dagelijkse werkzaamheden dan zullen wij uw raad hiervan in kennis stellen. Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel. 14. Toegangs- Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet van f 10.000, p00rt voor herstel van de toegangspoort en verbetering van de afrastering begraafplaats van de gemeentelijke begraafplaats te Rucphen De raad gaat akkoord met het voorstel. 15. Bewegwijzering Voorstel tot het voteren van een krediet van f 5.000,— voor een "De Vijfsprong" centrale bewegwiizering aangaande het sportcentrumDe Vijfsprong De heer VISSENBERG: Wij vinden het een goede zaak dat De Vijfsprong op deze wijze wordt gepresenteerd. Wel vinden wij het jammer dat u niet heeft geprobeerd een bijdrage te verkrijgen van de bedrijven die binnen De Vijfsprong zijn gevestigd. Ik denk hierbij aan de manege, de hondenvereniging en de skibaan. Zodoende zouden wij misschien het doolhof van particuliere bewegwijzeringen kwijtraken. De heer DE JONG: Het is een goede zaak dat na de bewegwijzering van het industrieterrein nu ook de bewegwijzering van De Vijfsprong wordt aangepast. Kan er een totaalplan worden opgesteld voor een uniforme bewegwijzering naar o.a. scholen, gemeenschapshuizen en het educatief centrum Den Berg? Den Berg is namelijk moeilijk vindbaar in onze gemeente. Wethouder VERPAALEN: Het bedrag der kosten loont niet de moeite bij de betreffende bedrijven aan te kloppen. Qua kosten maakt het niet uit of die extra namen er nu wel of niet bijstaan. Het komt echter wel de duidelijkheid ten goede indien zij er wel bij staan. Het maken van een totaalplan is niet simpel uit te voeren. Onlangs is met de rijkspolitie afgesproken het totale aantal verkeersborden te inventariseren. Hiertoe zal een stageproject worden opgestart. Wij hopen daar begin volgend jaar meer duidelijkheid over te hebben. De aspecten zoals genoemd door de heer de Jong, zullen

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 82