- 5 - De heer JANSEN: Het duurt een half jaar voordat er een uitbreiding van het bedrijventerrein plaatsvindt. Komen er door de toewijzing van grond aan de heer Timmermans nu eigen bedrijven in het gedrang? In de nota van aanbieding voor 1990 staat dat alle industriegrond is uitgegeven. Is dit werkelijk het laatste perceel? De heer BROUWERS: Indien straks het industrieterrein is uitgebreid, kan het voorkomen dat er geen animo is van onze eigen ondernemers terwijl er wel belangstelling voor bestaat van ondernemers buiten onze gemeente die voor extra werkgelegenheid kunnen zorgen. Wordt er dan industiegrond verkocht aan buitenstaanders of niet. Wij heb ben een periode gekend dat wij onze industriegrond niet kwijt konden. In principe dient het bedrijventerrein voor onze eigen bedrijven gereserveerd te worden maar indien bedrijven van buiten onze gemeentegrens voor veel werkgelegenheid kunnen zorgen, dan moeten wij hen met open armen ontvangen. De heer VAN MIERT: T.b.v. de werkgelegenheid zullen wij niet alleen plaatselijk maar ook regionaal moeten denken. Dus niet alleen Rucphen maar ook West-Brabant. De heer VISSENBERG: Wij moeten selectief te werk gaan en onze deuren niet sluiten voor bedrijven van buiten onze gemeente. Het bedrij f Timmermans is voor 60% h 70% georiënteerd op de bedrijven binnen onze gemeente. VOORZITTER: Dit is inderdaad het laatste stukje industriegrond. Of er t.a.v. bepaalde percelen nog recht van optie geldt is mij niet bekend. Ik verwacht niet dat eigen ondernemers hierdoor in het gedrang komen. Wij moeten onze deuren niet geheel sluiten voor bedrijven van buiten. Het is ons bekend dat men ambtelijk positief staat tegen over de uitbreiding van het industrieterrein. Mocht het onverhoopt niet doorgaan dan zijn onze ondernemers verder ook aangewezen op bedrijventerreinen buiten onze gemeente. Mochten andere gemeenten dan ook op het standpunt staan dat alleen eigen ondernemers gehol pen worden dan komen onze ondernemers in het geheel niet meer aan bod. Het is niet zo dat wij door deelname aan allerlei beurzen een actief acquisitiebeleid gaan voeren maar bedrijven van buiten, die voor een aanzienlijke werkgelegenheid zorgen, moeten m.i. toch toe gelaten kunnen worden. Er zal een duidelijke afweging plaats vinden. Ons beleid zal duidelijk op onze eigen ondernemers gericht blijven zonder absoluut verbod voor bedrijven van buiten de gemeente Rucphen. Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel. 12. Perslucht- Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet van apparatuur f 24.610,-- voor de vernieuwing van de persluchtapparatuur ten behoeve van de gemeentelijke brandweer De raad gaat akkoord met het voorstel. 13. Benego- Voorstel over Benego-statuut en verhogen bijdrage aan Benego statuut De heer VAN DER MEIJS: Wij gaan akkoord met het voorstel. Grens overschrijdende zaken worden in de toekomst nog belangrijker nu het milieu eindelijk de noodzakelijke aandacht zal gaan krijgen en in 1992 de grenzen open zullen gaan. Voor Rucphen is op korte termijn van belang dat er een werkgroep wordt geïnstalleerd die het milieu

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 81