- 4 - 1, Verkoop Voorstel tot verkoop van een perceel industriegrond aan industriegrond G.J.M. Timmermans De heer JANSEN: Het beleid in deze is ons nog niet geheel duide lijk. De nota van aanbieding voor 1990 verschilt van die voor 1989 omdat het nu ook mogelijk is dat bedrijven van elders zich op het industrieterrein vestigen. Volgens persberichten blijkt dat wij ons bedrijventerrein flink kunnen uitbreiden maar dat dat nog wel een half jaar kan duren. Wij hebben er niet veel moeite mee dat er nu een perceel verkocht gaat worden aan iemand buiten de gemeente maar wij willen er wel voor waken dat onze eigen ondernemers in het gedrang zouden komen. De heer VISSENBERG: Wij zijn niet tegen de verkoop van industrie grond omdat dit de werkgelegenheid ten goede komt. De heer Timmermans woont overigens niet aan de Sprundelsebaan 336 te Etten—Leur maar aan de Oliemolen 77 te Roosendaal. Verder zou ik graag het begrip "detailhandel" wat nader uitgewerkt willen zien. Wordt hierop toegezien? De heer ERMEN: Wij gaan akkoord met dit voorstel. Wij vragen uw college duidelijk aan te geven hoe er omgesprongen wordt met de voorschriften inzake detailhandel op het industrie— en bedrijven terrein. Tijdens de commissievergadering is gebleken dat aan de controle ervan geen prioriteit is toegekend door uw college. Wij zijn echter van mening dat de voorschriften dienen te worden nageleefd. Zonder voorschriften is er geen controle nodig. Graag een duidelijk standpunt van uw college. VOORZITTER: In de commissie bestuurlijke zaken is medegedeeld dat uitbreiding van het bedrijventerrein ambtelijk en straks hopelijk ook bestuurlijk zal worden goedgekeurd. Wij dienen voldoende ruimte te hebben voor bedrijven binnen onze gemeente die willen verhuizen naar het industrieterrein. Dit wil niet zeggen dat ondernemers van buiten onze gemeente nooit toegelaten zouden worden. Het adres van de heer Timmermans is onlangs gewijzigd maar was Sprundelsebaan 336 te Etten-Leur. Dit perceel ligt net buiten onze gemeentegrenzen. Van hier gaat er ook weieens een bedrijf naar Etten-Leur. Wij hebben gemeend de heer Timmermans op het bedrijven terrein van Rucphen toe te moeten laten. Het beleid komt erop neer dat wij in principe geen wervingen voor bedrijven doen, maar als er ondernemers bij zijn, die van buiten de gemeente komen, dan wordt er, indien mogelijk en zeker indien men net buiten onze gemeente grens woont, aan het verzoek voldaan. De ondernemer had zijn bedrijf aan huis te Etten-Leur en heeft dat huis kennelijk verkocht. In afwachting van de bouw te Rucphen woont hij nu tijdelijk in Roosendaal. Er mag detailhandel verricht worden op het industrieterrein in die goederen die ter plekke worden vervaardigd of bewerkt. Er mag gehandeld worden in bouwmaterialen en abc-goederen waaronder de auto's, caravans en boten vallen. Dat is in het bestemmingsplan geregeld. In andere zaken mag geen detailhandel plaatsvinden. Wij beschikken niet over voldoende personeel om dit te controleren. Indien wij er toevalligerwijze achter komen, bijvoorbeeld via ambtenaren van de buitendienst, dan wordt er tegen opgetreden. Ook de politie kan men hiertoe niet inschakelen omdat niet in beteke nende mate van de voorschriften wordt afgeweken.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 80