- 2 - 5. Ontvangsten en uitgaven 1988 basiseducatie de diverse afdelingen, met in het bijzonder de afdeling Middelen, in"?;.™.»filing is ««^lijk rekening gehouden «et de wensen die door uw raad in het verleden zijn geuit. Wij hebben weer een behoorlijk bedrag uitgetrokken voor nieuwe investeringen. Hiertoe hebben wij onze reserves moeten aanspreken. Wii maken ons zorgen over de hoogte van de afvalstoffenheffing. Ik doel hierbij met name op hetgeen er in de komende jaren nog bij zal komen Wij moeten met zijn allen wat overhebben voor het milieu. Hiertoe zijn er veel nieuwe ideeën gelanceerd, zoals o.a. de groe kar, de chemokar en het haalsysteem voor koelkasten en ieP vriezers. Dit alles moet betaald worden. Verder moet ook rekening gehouden worden met de stijgende kosten van de heffing van het Hoogheemraadschap in het kader van het milieu. Ook de g problematiek zal nog het nodige kosten. Omdat de heffing sterk dient te stijgen menen wij dat o.a. goedbelasting minder dient te stijgen. lierover zullen wij nog een aantal keren van gedachten wisselen Wij gaan er vanuit dat dit op een goede en constructieve wijze zal plaatsvinden teneinde het beleid voor 1990 uit te kunnen stippelen. Voorstel tot voorlopige vaststelling van het bedrag der ontvangsten en uitgaven in 1988 terzake van de basiseducatie De raad gaat akkoord met het voorstel. 6. Subsidiëring godsdienst- onderwij s Voorstel inzake een nieuwe verordening subsidiëring godsdienst en levensbeschouweliik vormingsonderwijs De raad gaat akkoord met het voorstel. 7. Subsidie "Ghulden Roos" Voorstel tot h«t toekennen van een eenmali« s^sid^|||^n,f aan HP Stichting "Oudheidkundige Kring de Ghulden Roos te Roosen daal t.b.v. de uitgave van haar 50e jaarboek De heer VROEGRIJK: Na de kritische opmerkingen zoals die door ons rijn geuit in de commissievergadering gaan wij nu toch akkoord «et dii! voorstel. Het is namelijk gebleken dat er door de heemkunde- kringen veel aandacht aan is besteed. De gegevens zijn van g waarde voor onae gemeente. Dit is misschien een reden te meer om de heemkundekringen een jaarlijks subsidie te Je De heer JANSEN: Deze uitgave van de Ghulden Roos bestrijk jaren tot 1890. Komt er nog een vervolguitgave? Dat lijkt mij ook WethouderSCHIJVEN: Zowel de heemkundekringen als onze eigen archi varis hebben een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming Irïdie^d^heémkundekringen in aanmerking wensen te jaarlijks subsidie dan zullen zij hiertoe een verzoek moeten indie nen Deze verzoeken zullen dan op de normale wijze behandeld worden. Of zij inderdaad subsidie zullen krijgen moet dan worden In de commissievergadering plaatste de heer Marijnissen ^™|e£^aa' de nodige kanttekeningen bij de uitgaven voor de blJk°me^® ten. Wij zullen de "Ghulden Roos" vragen de uitgaven te beperke

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 78