(Mc- i Ur - 7 - Commissie Raadsvergadering Beslissing: sftretam hoge tarief betalen, omdat zij op het moment van aansluiting niet in de gelegenheid waren het bedrag ineens te betalen, alsnog in de gelegenheid worden gesteld over te schakelen op het zogenaamde lage tarief. VOORZITTER: Uw berichten zijn niet juist. Er is nergens vastgeleg dat men na een aantal jaren het hoge tarief betaald te hebben het lage tarief gaat betalen. Degenen die het hoge tarief betalen, kunnen nu de afkoopsom niet alsnog betalen. Wij zullen dit echter met de Woningstichting bespreken. Het lijkt ons een heel redelijke wens. De heer VAN DER MEIJS: Vele gemeenten hebben onlangs subsidie ont vangen voor kinderopvang en zijn bezig met of hebben reeds een beleid in dezen ontwikkeld. Heeft de gemeente Rucphen in dit kader ook reeds subsidie ontvangen en wat is de grootte van het bedrag. Wat is uw standpunt met betrekking tot dit beleid en wanneer kunnen wij hierover een nota verwachten? Wethouder SCHIJVEN: Waarschijnlijk wordt gedoeld op het plan van het kabinet om met ingang van 1990 130 miljoen gulden beschikbaar te stellen voor uitbreiding van het aantal kinderopvanginitia tieven. De regeling betreft 1990 en de daarop volgende jaren. Dit betekent dat nog geen enkele gemeente een bijdrage uit deze "subsidiepot" heeft ontvangen. De V.N.G. en belangenorganisaties enerzijds en het ministerie anderzijds onderhandelen op dit moment nog over de verdeelsleutel van deze bijdrage welke waarschijnlijk zal plaatsvinden op basis van het woonruimtecriterium van het gemeentefondsIndien alles voor onze gemeente gunstig verloopt, dan zullen wij J een beroep kunnen doen op een bijdrage van ongeveer f 135.000,- per jaar gedurende 4 jaren. Het is nog niet bekend of deze bijdrage na 4 jaar een structureel vervolg zal krijgen. Inspelende op de plannen van het kabinet heb ik al enkele maanden geleden overleg gevoerd met de initiatiefgroep kinderopvang en de P.B. stichting om zo mogelijk op deze ontwikkelingen in te kunnen haken. Wanneer hieromtrent meer duidelijkheid bestaat, kan de raad een beleids notitie tegemoet zien. Niets meer aan de orde zijnde sluit dë VOORZITTER de vergadering met gebed. voor zitter secretaris

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 76