- 5 - 16. Brandbeveili- Voorstel tot vaststelling van een nieuwe brandbeveiligingsverorde- gingsverorde- ning ning De raad gaat akkoord met bet voorstel. 17. Art. 37 R.v.O. Behandeling van vragen, gesteld ingevolge artikel 37 Reglement van Orde voor de Raadsvergaderingen VOORZITTER: De vraag van de heer Vissenberg, zoals bij die ons heeft doen toekomen, omtrent de verkoop van huurwoningen zal vanavond niet beantwoord worden omdat hieromtrent reeds schrifte lijke vragen gesteld zijn door de R.V.P. Beantwoording zal danook schriftelijk plaatsvinden. De heer VISSENBERG: Onze gemeente kent geen spreektijd voor het publiek bij openbare vergaderingen. Dit is mede de reden dat de commissievergaderingen zo slecht worden bezocht door het publiek. Daar vele gemeenten het spreekrecht al hebben ingevoerd, vragen wij ook uw standpunt in dezen. VOORZITTER: Nog op 30 mei jlheeft het college uitvoerig van gedachten gewisseld met de lijstaanvoerders omtrent het functio neren van de raadscommissies. Dit gebeurde aan de hand van een interne discussienota, waarin o.m. aandacht werd besteed aan spreekrecht voor derden. Blijkens het verslag van dat overleg, toe gezonden aan de fractievoorzitters op 7 juni jl., was de S.D.P./De Vrije Lijst het op dit punt eens met de notitie, waarin werd voor gesteld geen spreekrecht voor derden in te voeren. Wij blijven bij ons standpunt. De heer VISSENBERG: Wij zijn van mening dat er in de Gagelrijzen, de eerste 50 meter vanaf de Dorpsstraat, een parkeerverbod dient te worden ingesteld. Doordat hier wagens geparkeerd staan, treden er regelmatig verkeersproblemen op. Ter compensatie zouden er, ter hoogte van de woning van de heer Van Berkel, parkeerstroken kunnen worden aangebracht. Wethouder VERPAALEN: Deze suggestie zal worden voorgelegd aan de werkgroep verkeer. Nadat door deze werkgroep een advies is uitge bracht, zullen wij u van onze beslissing via de commissie openbare werken op de hoogte brengen. De heer JANSEN: Nu de renovatie van het dorpsplein in Rucphen is gestart moeten vrachtwagenchauffeurs voor het parkeren van hun voertuigen uitwijken naar elders. Welke plek is door uw college ter vervanging aangewezen en op welke wijze zijn de betrokkenen inge licht? Een aantal vrachtwagens wijkt uit naar het parkeerterrein bij sportpark De Molenberg aan de SprundelsewegDe situatie zou hier echter niet optimaal zijn (o.a. te weinig verlichting en het uit het zicht liggen ervan). Zijn hierover al klachten ontvangen en wat is uw beleid ter zake? Wethouder VERPAALEN: Reeds bij de presentatie van het ontwerp plan "Reconstructie van de kern Rucphen (fase II)" werd er op gewezen dat na de herinrichting het plein aan de Schijfse Vaartkant niet langer geschikt zou zijn voor het parkeren van grote voertuigen. Daar slechts één alternatief voorhanden was - het parkeerterrein bij sportpark "De Molenberg" -, werd in november 1988 besloten deze locatie aan te wijzen als parkeerplaats voor grote voertuigen.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 74