- 2 - 4. Plan nieuwe scholen 5. Uitbreiding openbare basis school Voorstel tot het achterwege laten van een plan van nieuwe scholen voor de schooljaren 1990/1991, 1991/1992 en 1992/1993 De raad gaat akkoord met het voorstel. Uitbreiding openbare basisschool ten behoeve van 2 groepen leer lingen De heer VISSENBERG: In het voorstel staat dat de daling te wijten is aan de ontgroening en vergrijzing van de bevolking. Wat bedoelt men met "ontgroening"? Wethouder KONINGS: Ontgroening betekent dat er minder jeugdigen komen. Het aanbod van leerlingen neemt hierdoor af. Door de ont groening en vergrijzing neemt de gemiddelde leeftijd toe. De heer VAN DER MEIJS: Wij vinden het niet juist dat u bij het doen van dit voorstel nog niet heeft bepaald waar de uitbreiding zou moeten plaatsvinden. Wij verzoeken u uw standpunt over de plaats van uitbreiding, voordat de goedkeuring van het ministerie heeft plaatsgevonden, kenbaar te maken. Uitbreiding van de school is zeker noodzakelijk. Wethouders KONINGS: Wij wachten eerst op de goedkeuring van het ministerie. Daarna worden stappen ondernomen om tot daadwerkelijke invulling te komen. Het is niet zeker dat de uitbreiding met twee lokalen wordt goedgekeurd. Het is mogelijk dat slechts een uitbrei ding met één lokaal wordt goedgekeurd. Dan is uitbreiding ook op de huidige lokatie mogelijk. In de commissievergadering heb ik reeds diverse alternatieven aangegeven. Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel. Voorstel tot vaststelling van het Overzicht Vermeerdering Huisves ting (O.V.H.) basisonderwijs voor de jaren 1991, 1992 en 1993 De raad gaat akkoord met het voorstel. Voorstel tot vaststelling van het programma basiseducatie voor het jaar 1990 De raad gaat akkoord met het voorstel. 8. Invalidentoilet Voorstel tot het verlenen van een bijdrage a fonds perdu van Nieuwenbera f 12.000,aan de Pastoor Bastiaansenstichting voor het realiseren van een invalidentoilet in de Nieuwenberg te Zegge 6. O.V.H. 7. Basiseducatie 1990 De raad gaat akkoord met het voorstel. 9. Subsidiëring Subsidiëring bovenlokale instellingen 1989/1990 bovenlokale instellingen VOORZITTER: Naar aanleiding van de discussie in de commissie welzijn en de brief van de Natuurwerkgroep stellen wij u nader voor - geen subsidie te verlenen aan de Stichting Behoud Natuur en Leef milieu; - wel een subsidie van f 100,te verlenen aan de Stichting Huis en Hoef van Brabant.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 71