GEMEENTE RUCPHEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD op dinsdag 29 augustus 1989, om 19.00 uur. Voorzitter: W. du Chatinier, secretaris: mr. L.M. Cooijmans. Aanwezig: J. Verpaalen (wethouder), A. Schijven (wethouder), A. Konings (wethouder), H. van Miert, D. Luijkx, C. de Smidt W. Kools, J. Ermen, J. Verraunt-SchrauwenD. de Jong, L. Gabriels, C. Vissenberg, A. RoksC. Marijnissen, C. Brouwers, W. Braat, A. Jansen, M. van der Meijs en P. Vroegrijk. Opening van de vergadering Vaststelling van de notulen van de vergadering van 27 juni 1989 De notulen worden conform het concept vastgesteld. Ingekomen stukken en mededelingen VOORZITTER: Ingekomen stuk nr. 11 "Bezwaarschrift van de heer Monden..." dient gewijzigd te worden in "Bezwaarschrift van de heer Monden en anderen...". De heer JANSEN: Waarom zijn 2 brieven van advocaat van Oorschot d.d. 30 juni en 3 juli jl. niet vermeld op de lijst van ingekomen stukken en mededelingen? De tweede brief was wel toegevoegd maar stond niet op de lijst vermeld. VOORZITTER: Deze brieven zijn ontvangen na de raadsvergadering van juni jl. Deze brieven zijn reeds behandeld in de commissie bestuur lijke zaken. Het niet vermelden van deze brieven op de voorliggende lijst van ingekomen stukken is een omissie van onze zijde. De heer VAN DER MEIJS: Wij verzoeken u de ingekomen stukken nrs2 (brief van de Vereniging Milieudefensie inzake het terugdringen van het gebruik van tropisch hout) en 15 (brief van de Bergse Sociaal Democraten inzake het gebruik van hardhout) te behandelen in de commissie openbare werken. Tevens verzoeken wij u uw visie in dezen in een beleidsnota weer te geven. T.z.t. ontvangen wij graag een kopie van uw antwoorden op de inge komen stukken nrs. 14 (brief v.d. heer K.J. Donck inzake de verwij dering van een berging) en 17 (brief van de heer A. Oomen inzake het tracé van de oostelijke uitvalsweg). VOORZITTER: Wij zullen u de gevraagde kopieën van de beantwoording toezenden. Wethouder VERPAALEN: De mening van het college omtrent het gebruik van hardhout is reeds voldoende duidelijk gemaakt. Ik zie geen aan leiding om deze zaak alsnog in de commissie openbare werken te behandelen. Hierna worden de ingekomen stukken en mededelingen afgedaan zoals is voorgesteld. (RUCPHEN, SCHIJF, SPRÜNDEL, ST. WILLEBRORD, ZEGGE)

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 70