- 10 - 25. Ouderschaps verlof 26. Tuss en- wijziging 27. Artikel 37 R. v .0. zijn voor de ambtelijke medewerkers die nog steeds volgens het tijdschema werken. Wij hopen dat dat zo blijft. VOORZITTER: Het is duidelijk dat de complimenten altijd voor de ambtelijke medewerkers zijn bedoeld. Fouten worden alleen door het college gemaakt Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel. Voorstel tot vaststelling verordening betreffende een experimentele regeling over aanspraak op ouderschapsverlof De raad gaat akkoord met het voorstel. Tussenwi jziging: - aanpassing raming verkiezingen in verband met verkiezingen Tweede Kamer De raad gaat akkoord met het voorstel. Behandeling van vragen, gesteld ingevolge artikel 37 Reglement van orde voor de Raadsvergaderingen De heer VISSENBERG: Nu de plannen voor het bouwen van een verzor- gingstehuis te St. Willebrord definitief geworden zijn, vragen wij uw college de behoefte ter plaatse aan een dorpsplein te onder zoeken in het kader van de stads- en dorpsvernieuwing. VOORZITTER: Momenteel wordt gewerkt aan een eerste schets voor het te bouwen verzorgingstehuis. Dit gebeurt door architectenbureau Margry en Hoytema te Breda, in opdracht van CharitasA.s. woensdag heeft hierover ambtelijk overleg plaats met de architect, zulks met de bedoeling om aan de hand van dit schetsontwerp een ruimtelijk plan te doen ontwerpen voor de omgeving van het verzorgingstehuis. Dit laatste zal gebeuren in opdracht van de gemeente, door de stedebouwkundige van de Grontmijmet inachtneming van de uit gangspunten vervat in de structuurschets voor St. Willebrord en in het rapport betreffende de bouwlocaties te St. Willebrord, zoals door de raad aanvaard. Bij het ontwerpen van het ruimtelijk plan voor de betreffende omgeving in het plan voor de herinrichting van de Dorpsstraat werd dit voorlopig nog open gelaten - zal zeker ook worden bezien of enige pleinvorming ter plaatse gewenst of mogelijk is. Opgemerkt wordt nog dat het ruimtelijk plan voor het deel van de Dorpsstraat, gelegen tussen de uitmondingen van de P.B.-singel, aan gedeputeerde staten zal worden voorgelegd ter verkrijging van een extra bijdrage uit de knelpuntenpot voor de stads- en dorpsvernieuwing. De heer VISSENBERG: Wij zouden graag geïnformeerd willen worden omtrent de bouwstop van de metaal-leerlijn van het Baanlozenwerk. Wanneer dit lang zal duren, gaat dit ten koste van de werklozen. Wij vrezen dan ook dat de start in september geen doorgang zal vinden. Graag opheldering over de exacte reden van de bouwstop. De geruchten zijn niet stimulerend voor het baanlozenwerk, hetgeen wij betreuren. Hoe zijn de financiële tekorten ontstaan en hoe is de controle geregeld? Wethouder KONINGS: In de oorspronkelijke opzet is geen rekening gehouden met de noodzakelijke inrichtingskosten als gevolg van de

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 68