- 9 - m.b.t. de ambtelijke bezetting in deze vorm handhaven, stellen wij een gedeelte van onze voortrekkersrol in de waagschaal. In de commissievergadering hebben wij de inhoudelijke argumenten al weer gegeven waaruit blijkt dat wij het niet helemaal eens zijn met uw voorstel. De verhouding tussen ambtelijk personeel en W.S.W.- personeel is erg laag in relatie tot andere werkvoorzieningsschap pen. De gemeentelijke bijdrage van f 359,per geplaatste werk nemer is zeer gering. In het verleden heeft het werkvoorzienings schap een zeer zuinig beleid gevoerd en het past nu niet om naast de budgetfinanciering met dit voorstel een extra afstraffing te geven. In de begroting van 1987 en de daaraan gekoppelde beleids plannen werd al door het schap voorgesteld om er 8 ambtelijke krachten bij aan te stellen. Dat is toen al verhinderd op basis van niet geheel zuivere argumenten. Wij gaan alleen akkoord met hetgeen onder agendapunt c. staat ver meld De heer VAN MIERT: Ik ben van mening dat een belangrijk gedeelte van de woorden van de heer Ermen verwoord hadden moeten worden door het Werkvoorzieningsschap en niet door een raadslid in deze raads vergadering. Wij weten allen wat het Werkvoorzieningsschap doet. Er heeft afvloeiing plaatsgevonden binnen het personeelsbestand middels ziekte en pensionering. Deze plaatsen zijn opgevuld en wij gaan er dan ook mee akkoord om voorlopig 3 stafmedewerkers aan te stellen en dat aantal in de toekomst uit te breiden. Wethouder KONINGS: Het standpunt van het CDA is bekend. De algemene vergadering van het Werkvoorzieningsschap heeft gisteren besloten om akkoord te gaan met de voorgestelde begroting. Dit betekent een uitbreiding met 6 ambtelijke medewerkers. Hierover is veel gedis cussieerd, maar uiteindelijk ging men toch akkoord. Ons voorstel heeft een signaal tot discussie gegeven en tot het zorgvuldig afwegen van belangen. Het tekort voor 1988 is ten opzichte van de rekening voor 1987 verminderd met f 600.000,Dat vloeit straks weer terug naar de gemeenten De heer ERMEN: Wij hebben als raad een bepaalde verantwoordelijk heid. Hier is geen rolverwarring aan de orde, het is een kwestie van de stukken goed bestuderen. Men komt dan op dezelfde argumenten zoals die door het Werkvoorzieningsschap zijn weergegeven. Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel m.u.v. de leden van het CDA t.a.v. de punten a. en b. 23. Koppeling Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van C.A.I. f 176.000,in verband met de renovatie c.q. koppeling van de gemeentelijke centrale antenne-inrichting op Etten-Leur (aanpassing lokaalverdeelnet) De raad gaat akkoord met het voorstel. 24. Rekening 1987 Voorstel tot voorlopige vaststelling van de rekening van het gemeentelijk grondbedrijf en van de rekening van de algemene dienst over het jaar 1987 De heer JANSEN: In het verslag van de commissie financiën staat vermeld dat wij uw college een compliment geven. U mag best daarin delen maar wij zijn van mening dat de complimenten vooral bedoeld

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 67