- 8 - zullen wij daar verder over discussiëren. Ik sluit niet uit dat straks in de A.P.V. geregeld wordt dat koelkasten en diepvriezers aangeboden moeten worden aan de speciale ophaaldienst Er zal veel aandacht besteed worden aan de voorlichting. Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel. 21. Beleidsplan Beleidsplan 1990 t/m 1994 van het Werkvoorzieningsschap West W.v.s. Noord-Brabant De heer VISSENBERG: Men spreekt in deze nota over het doorstromen van W.S.W.-medewerkers naar het vrije bedrijf. Dit is verheugend. Verder zijn wij van mening dat de W.S.W. te prestatiegericht en commercieel tewerk gaat. Dit kost aan 130 gehandicapte meisjes hun baan. Op deze manier wordt aan de doelstelling, waarvoor de W.S.W. indertijd in het leven geroepen is, voorbijgegaan. Het wordt een normaal particulier bedrijf. Ik denk dat bij vele medewerkers de arbeidsvreugde al zoek is. Wij stemmen in met het ontwerpplan maar wij betreuren het dat er ontslagen vallen. Wethouder KONINGS: Er wordt naar doorstroming gestreefd, maar dit mag niet overschat worden. Indien men naar de particuliere sector doorstroomt betekent dit toch dat men vaak in een gat valt. Wij zullen hierbij voorzichtig tewerk moeten gaan. Binnen het kader van de doelstellingen van het W.V.S. en de fman cieringsmogelijkheden wordt er gestreefd naar een bepaald rende ment. De rijksoverheid heeft bepaalde voorwaarden gesteld zodat toch alle categorieën en met name de zwakste aan bod komen. Het blijft echter altijd moeilijk om de doelstellingen en het te behalen rendement goed op elkaar af te stemmen. Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel. 22. Begroting 1990 Nota inzake de ontwerp-begroting 1990 van het Werkvoorzieningsschap W.V.S. West Noord-Brabant De heer ERMEN: Het verleden van de sociale werkvoorziening en de wetgeving waarop dat is gebaseerd, heeft geleid tot een onstuimige en onbegrensde groei van alle werkvoorzieningsschappen in Neder land. Het is de sociale taak van de gemeenschap om te zorgen dat er ergens een grens gesteld wordt aan een onevenwichtige en onstuimige groei. Daartoe is het middel van de budgetfinanciering in het leven geroepen om een bedrijfsmatige aanpak te creëren om daardoor de sociale taak te kunnen blijven vervullen. Anders zou de zeefwerkmg steeds verder doorwerken en zouden er steeds meer zwakkeren uit de samenleving niet meer aan bod komen. Het beleid van het bestuur is er heel duidelijk op gericht om juist die zwakkeren ook zo nuttig mogelijk werk te laten doen. Een werkvoorzieningsschap is er voor diegenen die niet op de regu liere arbeidsmarkt terecht kunnen. De sociale taak staat hoog in het vaandel bij het W.V.S. Dit is overigens ook een verantwoorde lijkheid van de individuele gemeenten. De budgetfinanciering heeft als doel het rendement te bevorderen waartoe een adequate deskundigheid en ondersteuning nodig is. De gemeente Rucphen heeft aan de wieg gestaan van de oprichting van het Werkvoorzieningsschap en heeft steeds een voortrekkersrol gespeeld. Bovendien behoort er in onze gemeente een groot aantal mensen tot de doelgroep. Wanneer wij het voorliggende voorstel

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 66