- 7 - erg slecht. Ik zou hier nog een aantal straten met een slecht weg dek kunnen noemen. Wat is uw beleid in dezen en hoe zal alles betaald moeten worden? De heer MARIJNISSEN: Ik erken dat er tal van wegen met een slecht wegdek in onze gemeente voorkomen maar wij kunnen niet ontkennen dat er niets aan wordt gedaan. De heer VISSENBERG: Wij hebben altijd gepleit voor de reconstructie van de Heikant. Vandaar ook dat wij blij zijn met dit voorstel en wij hopen dat er snel wordt gestart met de werkzaamheden. De heer ERMEN: U heeft met de reconstructie van de Bremstraat en de Heikant een verstandige keuze gemaakt. Gezien de budgettaire ruimte zullen er altijd keuzes gemaakt moeten worden. Wethouder VERPAALEN: Het wegdek vanaf de Klein Zundertseweg tot aan de Lokkerstraat is in een zeer slechte staat. Het gedeelte van de Heikant vanaf de Lokkerstraat tot aan de Oosteindseweg is minder slecht. Toch hebben wij ook voor reconstructie van dit gedeelte gekozen. De heer Jansen heeft een prima voorbeeld gegeven van een verkeerde beslissing zoals die indertijd is genomen m.b.t. het gedeelte van de Waterstraat dat aansluit op de Klein Zundertseweg. Het resultaat is nu overduidelijk. Wij doen het nu t.a.v. de Hei kant beter. Wij zijn druk doende een wegenbeheersplan op te stel len. Na gereedkoming ervan zal uw raad hierover worden geïnfor meerd Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel. 19 Herstel Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van riolering f 250.000,— voor herstel en vernieuwing van de riolering in de diverse kerkdorpen De raad gaat akkoord met het voorstel. 20. Haalsysteem Voorstel tot het instellen van een haalsysteem voor koelkasten en koelkasten diepvriezers De heer MARIJNISSEN: Wij stemmen in met het voorstel. Toch vragen wij ons af waarom niet in eerste instantie v°°r een proef is gekozen. Het ligt nu meteen vast evenals de bijgaande kosten verhoging. Indien het ophaalsysteem niet effectief zou zijn, moeten de inwoners toch die extra kosten betalen. De groenkar wordt immers wel op proef ingevoerd. De heer JANSEN: Wij zijn blij met dit voorstel en de snelle handel wijze in dezen. De heer VROEGRIJK: De voornemens zijn goed. Toch zal er een betere voorlichting aan het publiek moeten komen. Zij moeten op de gevaren voor het milieu gewezen worden. Ik vrees dat zij anders deze appa raten bij het huisvuil zetten. Wethouder VERPAALEN: Het is moeilijk om het ophalen van koelkasten en diepvriezers bij wijze van proef te laten plaatsvinden. Het ont doen van deze apparaten van de zogenaamde CFK's komt landelijk in een stroomversnelling. Wij verwachten dat er binnen een paar maan den een mogelijkheid tot definitieve verwijdering ervan zal zijn. Door het streekgewest wordt bezien of het ophalen van de apparaten en het verwijderen van de CFK's in gewestelijk verband kan geschie den. Wij moeten nu op deze zaken inspelen. Deze structurele kosten post zal in de tarieven verwerkt moeten worden. In het najaar 6 d

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 65