- 6 - 14. Compos tv at en 15. Ophalen oud papier 16. Groenkar Reconstruct ie Bremstraat De VOORZITTER deelt mede dat dit niet het geval is waarna de raad akkoord gaat met het voorstel. Voorstel tot het voteren van een krediet van f 12.000, in verband met de subsidiëring van compostvaten De raad gaat akkoord met het voorstel. Voorstel inzake wijziging van de subsidieregeling 1981 voor het ophalen van oud papier De heer JANSEN: Er zou overleg plaatsvinden met de verenigingen, waarbij ook de suggestie van uw college m.b.t. het verhogen van de ophaalfrequentie aan de orde zou komen. Heeft het gesprek reeds plaatsgevonden en zo jn, wat was de reactie van de verenigingen? Indien de prijs van het oud papier 25 ctzou bedragen, krijgt men dan nog het subsidie van 3 ctper kilogram? Wethouder VERPAALEN: Het overleg heeft inmiddels plaatsgevonden. Enkele verenigingen gaan bezien of een hogere ophaalfrequentie tot de mogelijkheden behoort. Men is afhankelijk van de vrijwilligers en bovendien zijn de ophaalroutes bij de afnemers ingepland. Een wijziging zou op problemen kunnen stuiten. Er is wel besloten tot een betere voorlichting onder meer door het verspreiden van folders op die plaatsen waar geen oud papier wordt aangeboden. Het subsidie van 3 ctper kg. wordt altijd uitbetaald, ongeacht de marktprij s. Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel. Voorstel tot het houden van een proef met de "groenkar" in onze gemeente De raad gaat akkoord met het voorstel. Voorstel inzake de beschikbaarstelling van f 400.000, reconstructie van de Bremstraat t.b.v. de 18. Reconstructie de Heikant De heer JANSEN: Wij hebben er begrip voor dat een aantal voor stellen nog in deze vergadering behandeld moest worden i.v.m. de komende vakanties. Toch vinden wij de bijlagen bij dit agendapunt en agendapunt 18 erg summier. Er waren geen tekeningen toegevoegd en bij de kostenbegrotingen werden geen eenheden vermeld. In het vervolg graag wat meer informatie. Wethouder VERPAALEN: De tekeningen blijven beperkt tot de zgn. dwarsprofielen. Deze tekeningen zouden alsnog ter inzage gelegd kunnen worden voor de raad of de commissie. Voor verdere informatie omtrent de kostenbegroting kan men bij de afdeling werken terecht. Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van f 822.000,voor de reconstructie van de Heikant te Sprundel De heer JANSEN: Het is begrijpelijk dat de gehele weg gerecon strueerd wordt. Het gedeelte tussen de Lokkerstraat en de Oost- eindseweg begint namelijk ook slecht te worden. Het laatste stuk van de Klein Zundertseweg in de richting van de Waterstraat is ook

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 64