- 4 - Onderhoud en energie besparende maatregelen s .c-accommo- daties Voorstel tot het toekennen van een bijdrage a fonds perdu aan de Pastoor Bastiaansenstichting alsmede tot het voteren van een krediet in verband met buitengewoon onderhoud en energiebesparende maatregelen sociaal-culturele accommodaties De heer ERMEN: Het is uw college bekend dat het onderhavige onder werp in onze fractie wat gevoelig ligt. Wij hebben in het verleden al onze vraagtekens gezet bij onderhoudsplannen t.a.v. sociaal culturele accommodaties daar waar een discussie omtrent decentra lisatie nog niet is afgerond. De discussie spitst zich toe op het feit dat zo'n gebouw een andere bestemming krijgt en dat daarom de investeringen gerechtvaardigd zouden zijn. Hoewel wij onze bedenkingen blijven behouden, ook t.a.v. de Aloysiusschoolzullen wij hier niet verder op ingaan. Wij hebben destijds gevraagd naar een vergelijkend onderzoek voor de bibliotheek te St. Willebrord tussen de accommodatie van de Jacintaschool en het jeugdcentrum. Hieromtrent hebben wij een uit voerige correspondentie gevoerd met uw college. Hieruit bleek dat u uw gedane toezegging met betrekking tot het vergelijkend onderzoek niet gestand wil doen. Het is niet onze bedoeling om een snelle vestiging van de bibliotheek te StWillebrord te vertragen. Wij gaan akkoord met uw voorstel maar de bekende vraagtekens blijven voor ons bestaan. Wethouder SCHIJVEN: De mening van het CDA t.a.v. de Aloysiusschool is ons inderdaad bekend. In 1988 heeft het CDA ingestemd met het investeringsprogramma waarin ook het onderhoud van de Aloysius school is opgenomen. In de commissie welzijn is onlangs nog een onderhoudsrapport ter kennis gebracht waarin ook de Aloysiusschool uitgebreid aan bod kwam. Het CDA heeft in de commissievergadering alleen gevraagd of het rapport met de financiële onderbouwing ter beschikking gesteld kon worden aan het CDA.Hierop hebben wij reeds vandaag in het college positief beslist. De fracties zullen een exemplaar toegezonden krijgen. Het betreffen echter wel vertrouwe lijke stukken. De voorkeur van het bibliotheekbestuur gaat duidelijk uit naar de Jacintakleuterschool i.v.m. de ligging ervan. Een speelterrein voor de bibliotheek en een brandweergarage ernaast zag men niet zitten. In de maanden augustus/september zal hier nader aandacht aan besteed worden. De heer ERMEN: Indien het vaststellen van een investeringsprogramma ook betekent dat men met de afweging binnen de vastgestelde bedragen verdeeld naar de verschillende accommodaties automatisch akkoord zou zijn dan zou behandeling van dit agendapunt overbodig zijn. Het zou een mandatering aan het college betekenen om binnen dat bedrag keuzes te maken. Dat is echter niet het geval. Wij zijn altijd al voorstander geweest van een fundamentele discussie omtrent de centralisatie van deze voorzieningen. Op basis van de uitkomsten van de discussie willen wij tot zinvolle investeringen komen. Het onderhoudsrapport heeft ter inzage gelegen bij de ingekomen stukken van de commissie welzijn. U heeft toen toegezegd dat wij met het rapport zeer vertrouwelijk moeten omgaan omdat het om indi caties gaat. Ik blijf bij de constatering dat er ten aanzien van de vestiging van de bibliotheek te St. Willebrord geen vergelijkend onderzoek heeft plaatsgevonden terwijl dit door uw college wel was toegezegd

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 62