- 3 - Wethouder SCHIJVEN: Wanneer er gesignaleerd wordt door het platform dat er knelpunten zijn dan zullen wij daarop inspelen. Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel. 7. Afvoering Voorstel tot het geven van een positief advies inzake het afvoeren van van het pand Achterhoeksestraat 84 van de monumentenlijst monumentenlij st De heer JANSEN: Wij betreuren het dat één van onze weinige monumen ten zal verdwijnen. Krijgt de heemkundekring de gelegenheid om een en ander in kaart te brengen? Is de suggestie al besproken in het college om de Stichting historisch boerderij-onderzoek daarbij te betrekken? De heer MARIJNISSEN: Ook wij zijn teleurgesteld over het verdwijnen van dit monument van de monumentenlijst. Is het mogelijk om een gemeentelijk beleid te ontwikkelen t.a.v. beeldbepalende bouwwerken binnen de gemeente? Bent u bereid in deze richting stappen te ondernemen in samenspraak met de heemkundekringen? De heer VROEGRIJK: Wij betreuren het dat het zover moest komen dat dit pand van de monumentenlijst wordt afgevoerd. Waarom is hieraan niet meer aandacht besteed en waarom laat men zoiets verpauperen? Onze gemeente is in gebreke gebleven. Tot slot nog enkele sugges ties - de heemkundekringen zouden kunnen helpen met het signaleren van gebouwen die eventueel in aanmerking zouden kunnen komen om als monument te worden aangemerkt - de instelling van een monumentenfonds zou ook uitkomst kunnen bieden. Wij hopen dat in het vervolg een attenter beleid in dezen zal worden gevoerd. Laat ons zuinig zijn op hetgeen waarvan wij zo weinig hebben. Wethouder SCHIJVEN: De heemkundekring mag de boerderij vóór de afbraak in kaart brengen. De heemkundekring geeft hiertoe de voor keur aan een extern deskundige indien dit niet te duur zal worden. De Stichting historisch boerderij-onderzoek zou hierbij kunnen worden betrokken. In de commissievergadering heb ik voorgesteld een nota voor te leggen aan het college over een te voeren monumentenbeleid. Wanneer deze nota in het college behandeld zal worden, hoop ik op de steun van mijn collega's. De diverse suggesties van uw raad en de heem kundekringen zullen hierin worden betrokken. Het college is inderdaad in gebreke gebleven. In eerste plaats dient de eigenaar ervoor zorg te dragen dat een gebouw goed onder houden wordt. De huidige eigenaar heeft het pand gekocht toen het al in vervallen toestand verkeerde. De restauratiekosten bedragen tussen de f 800.000,en de f 1.000.000,Dit bedrag kan door de eigenaar niet opgebracht worden. In 1977 is het gebouw op de monumentenlijst geplaatst. Toen had er een meerjarenprogramma opgesteld moeten worden voor de monumenten om tijdig onderhoud te kunnen verrichten. Dit is echter verzuimd. Zowel het college als de raad zijn in gebreke gebleven. Wij hopen dit in de toekomst te voorkomen. Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 61