- 2 - Vandaar dat wij enkele veranderingen voorstellen: - bouwaanvragen voor publieke ruimten dienen ter advisering voorge legd te worden aan het gehandicaptenplatform om de toegankelijk heid te bevorderen (blz. 3); - bij het opstellen en realiseren van bestemmings- en herinrich tingsplannen zal advies van het platform moeten worden ingewonnen (blz. 3); - meer in het algemeen zal gevraagd worden het advies van het plat form in te winnen en mee te nemen zodat men tot aanpasbare en bezoekbare woningen komt (blz. 4) U heeft ons reeds toegezegd de woorden "zo veel mogelijk" op bladzijde 4, tweede alinea onder d. vrijetijdsbesteding te laten vervallen. Tot slot zijn wij van mening dat het onderwerp basis- en voortgezet onderwijs op bladzijde 6 punt van discussie moet zijn in het eerst komende overleg tussen de besturen van de basisscholen wanneer het gaat over zorgverbreding en consequenties van de lerarenstop in het speciaal onderwijs. De heer ERMEN: Het is op zich een goede nota waarbij veel gegevens gebaseerd zijn op landelijke cijfers. Het betreft een aanzet tot een concreter actieplan waarbij men op basis hiervan een aantal concreet nader te stellen doelen moet kunnen formuleren. Wij verwachten dat deze nota een concrete uitwerking zal krijgen. Wethouder SCHIJVEN: Ik ben van mening dat er in deze nota wel sprake is van concreet beleid. Beleid betekent het aangeven en behandelen van een gedragslijn. Dat is in deze nota duidelijk tot uiting gekomen. In essentie wordt er gestructureerd aandacht besteed aan de gehandicapten. Een concreet beleid m.b.t. onder andere de toegankelijkheid van gebouwen, verkeer, wonen, vrije tijdsbesteding is duidelijk aan de orde. Verder wordt ten aanzien van veel zaken een intentie uitgesproken. Het betreft hier het zorgen voor aangepaste woonvormen, het meedenken over aangepast openbaar vervoer, bereidheid tot het leveren van een bijdrage in de kosten van aanpassing van lesmaterialen binnen het onderwijs, financiële ondersteuning van sport- en vrijetijdsactiviteiten en het beschikbaar stellen van financiële middelen om knelpunten op te lossen. Bij gebleken behoeften zullen de intenties omgezet worden in beleid indien dat ook financieel mogelijk is. Verder zijn de voorgestelde tekstuele aanpassingen o.i. overbodig. Over relevante zaken zal zeker overleg gepleegd worden met het gehandicaptenplatform. Bij relevante particuliere bouwaanvragen zal tevens op overleg met het platform worden aangedrongen. Ook wij zijn van mening dat kinderen met een handicap zoveel mogelijk gebruik moeten kunnen maken van het reguliere basisonder wijs. Dit zal zeker bij de schoolbesturen onder de aandacht worden gebracht De heer VAN DER MEIJS: Het college dwingt zich tot niets. Een intentie is leuk maar geeft te veel ruimte. Durft het college zich wel te dwingen tot een concreter beleid? De heer ERMEN: Het betreft een gedragslijn waarin intenties vervat zijn om de genoemde aspecten uit te werken op de momenten waarop zich dat voordoet. Ik verwacht dat het college hieraan zal voldoen. De heer VAN MIERT: Wij moeten niet in details gaan treden. Het betreft een kader dat vanavond wordt vastgesteld. Hiermede gaan wij akkoord

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 60