- 5 - vergoed. Voor het huidige personeel is er sprake van verworven rechten. Het bibliotheekbestuur zou graag de volledige formatieplaats van 36 uur invullen. Deze wens bestond al voor 1988 om een betere dienstverlening te kunnen verlenen. Omdat de financiële middelen het niet toelaten, hebben wij besloten tot op heden maar 18 uur te sub sidiëren vanuit het sociaal-cultureel werk in het kader van onder wij svoorrangsactiviteiten. Deze post zal terechtkomen in het totale welzijnspakket en onder de noemer bibliotheekwerk zullen in 1989 verdere zaken worden besproken met het bibliotheekbestuur. De heer ERMEN: Het begrotingstekort stemt niet tot tevredenheid. Wij maken verschil in de reiskosten en niet het biblioteekbestuurWij hadden dit ook binnen een budget aan dit bestuur zelf kunnen over laten. Op deze manier bedrijven wij inhoudelijk beleid via de sub sidiëring VOORZITTER: U maakt onderscheid tussen de werknemers van de bifolia te theek en de ambtenaren van de gemeente Rucphen. De heer ERMEN: Het bibliotheekbestuur heeft een beleid te bepalen m.b.t. de reiskostenvergoeding. Hoe zij het bedrag, dat gesubsi dieerd wordt, invullen, is hun zaak en dat is niet een zaak van de gemeente VOORZITTER: U pleit er dus voor om de bibliotheek een bedrag te geven dat zij zelf helemaal kunnen invullen. De heer ERMEN: Ja, via een budgetsysteem. Wethouder SCHIJVEN: Wij subsidiëren op grond van de ingediende be grotingen. Hierin komen diverse posten aan bod zoals ook een reis kostenvergoeding. Het verworven recht is ontstaan omdat de Provin ciale Bibliotheek Centrale vroeger de werknemers uitbetaalde. Wij willen niet tornen aan het verworven recht van de huidige werk nemers. Maar de nieuwe werknemers kunnen onder de gewijzigde omstandigheden kiezen of ze wel of niet in dienst zullen treden. Er was nog een tekort op de begroting van f 38.000,waarvan er f 14.000,door het bibliotheekbestuur zelf ingevuld zal moeten worden. In 1988 zijn wij het bestuur tegemoetgekomen met een bedrag van f 7.000,omdat er toen ook f 14.000,door hen zelf ingevuld moest worden. Nu zullen zij toch het gehele bedrag van f 14.000, moeten bezuinigen. Voor ons blijft er dan toch nog f 24.000, over dat wij extra moeten subsidiëren. Dit is mede op basis van nieuw beleid, o.a. de bibliobus die tot voor kort betaald werd door de provincie. Ook consequenties t.a.v. salaris- en pensioenregelingen moeten worden meegenomen. Wij vinden het dus gerechtvaardigd om f 24.000,meer te subsidiëren dan in de gemeentebegroting is opge nomen. Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel. 1. Subsidie Voorstel tot het toekennen van een subsidie van f 31.000,aan de P.B.-Stichting Pastoor Bastiaansen Stichting voor uitbreiding van de agogische personeelsformatie De raad gaat akkoord met het voorstel. 2. Art. 37 R.v.O. Behandeling van vragen, gesteld ingevolge artikel 37 van het Regle ment van Orde voor de raadsvergaderingen De heer VAN MIERT: De bestaande plattegrond van onze Gemeente is erg verouderd en niet meer "up to date". Veel straten in nieuwe wijken worden niet aangegeven. Voor veel inwoners zijn diverse straten bijna onvindbaar. Kunt u ons toezeggen dat er op korte termijn een vernieuwde uitgave zal komen?

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 5